Acknowledgements

Ffion Elin Miles

Ffion Elin Miles

Ffion Elin Miles Dymuna Dewi, Helen a Catrin a'i theulu, ddiolch o waelod calon am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn eu profedigaeth o golli eu hannwylaf Ffion. Gwerthfawrogwyd yr holl gardiau, llythyrau, galwadau a negeseuon ffy blodau hyfryd a'r cacennau a dderbyniwyd-maent oll wedi bod yn gysur mawr. Diolch i'r rhai a ofalodd am Ffion yn ei chartref yn ystod ei hwythnos olaf. Diolch hefyd am y rhoddion hael tuag at Childhood Eye Cancer Trust er cof amdani - mae £6,500 wedi'i roi hyd yma. Diolch i Trystan Lewis am arwain y gwasanaeth mor deimladwy a diolch i'r rhai a gymerodd ran gan wneud yr angladd yn adlewyrchiad arbennig o bersonoliaeth ysbrydoledig Ffion. Diolch i'r llu a ddaeth i sefyll tu allan i Amlosgfa Bae Colwyn i dalu'r deyrnged olaf iddi. Yn olaf, diolch i Dewi Glyn Jones yr ymgymerwr am ei drefniadau trylwyr. Dewi, Helen and Catrin and her family wish to convey their heartfelt thanks for all the sympathy and kindness shown to them in their bereavement of losing their beloved Ffion. All the cards, letters, phone calls, messages, lovely flowers and cakes received were very much appreciated and have been a great comfort. Thanks also to those who cared for Ffion at home during her final week. Thanks for the generous donations towards Childhood Eye Cancer Trust in her memory - £6,500 has been donated to date. A special thanks to Trystan Lewis for leading the service so compassionately and thanks to those who took part thus making the funeral a true reflection of Ffion's inspirational personality. Thanks to the many who came to stand outside Colwyn Bay Crematorium to pay their final respects to her. Finally, thanks to Dewi Glyn Jones for the dignified funeral arrangements.

2097 views

Messages