Search for more Public Notices in your area
Traffic

Planning Acts: Notice of Applications

Notice ID: NWA1215766

Notice effective from
19th June 2019 to 19th July 2019

Deddfau Cynllunio: Rhybudd Ceisiadau

Mae'r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol ar gyfer Caniatad Adeilad Rhestredig (L), Caniatad Ardal Gadwraeth (C) neu geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr a/ neu allent wyro oddi wrth y Cynllun Datblygu (D) neu sy'n effeithio hawl Tramwy Cyhoeddus (PRW). Gellir eu harchwilio yn

http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Planning-Building-

Control-and-Conservation/Planning-Applications/Planning-Explorer.aspx Mae mynediad cyhoeddus i'r we ar gael yn llyfrgelloedd y Cyngor.

Dylid anfon sylwadau ar

cynllunioplanning@conwy.gov.uk

neu i'r cyfeiriad post isod o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn.

? 0/46167 Codi annedd (Cais Amlinellol) - Tir a Gogor Ganol, Ffordd Gogor, Llansannan, Abergele, Conwy, LL16 5HS (D)Planning Acts: Notice of Applications

The Council has received the following applications for Listed Building Consent (L), Conservation Area Consent

(C) or planning applications for major developments and/ or which may be a departure from the Development Plan(D) or which affects a public right of way (PRW). They can be inspected at

http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/

Planning-Building-Control-and-Conservation/Planning-Applications/Planning-Explorer.aspx.Public internet access is available at the Council's libraries. Representations should be sent to cynllunioplanning®

conwy.gov.uk

or to the postal address below within 21 days of the date of this publication.

? 0/46167 Erection of one dwelling (Outline) - Land at Gogor Ganol, Ffordd Gogor, Llansannan, Abergele, Conwy, LL16 5HS (D)Coed Pella Offices PO Box 1 Conwy LL30 9GN

Conwy

CmCOR BWRDEISntEf SDtOL

Attachments

NWA1215766.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer