Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14f1) The County Borough of Conwv (Marine Crescent. Deaanwv) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2019

Notice ID: NWA1205124

Notice effective from
20th June 2019 to 20th July 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRPP 1984 RHAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Marine Crescent. Peoanwv) (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2019

RHODDIR RHYBUDP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio ar hyd y darn hwnnw o Marine Crescent, Deganwy o'i chyffordd a Sefton Terrace am tua 100 medr i'r De.

Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan Gwaith Dwr Cymru.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Gorffennaf 2019. □isgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 2 wythnos.

Dyddiedig: 19 Mehefin 2019

□elyth E. Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14f1) The County Borough of Conwv (Marine Crescent. Deaanwv) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to park in that length of Marine Crescent, Deganwy from its junction with Sefton Terrace for approximately 100 meters south.

The Order is necessary to facilitate work by Welsh Water Work

The Order comes into effect on 8 July 2019. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 2 weeks.

Dated: 19 June 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

||L^^v Bodlondeb, Conwy

^^v



Bodlondeb, Conwy

LL32 8DU

Conwy (01492) 574000



(01492) 574000

cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC 033981/HL



Cvf/Ref: CCBC 033981/HL

COUNTY BOROUGH COUNCIL wj www wwww w ■ # ■





Attachments

NWA1205124.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices