Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING AND COMPULSORY PURCHASE ACT 2004 THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PLANS AND PROGRAMMES (WALES) REGULATIONS 2004 THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (LOCAL DEVELOPMENT PLAN) (WALES) REGULATIONS 2005 (REGULATION 15) CONWY REPLACEMENT LOCAL DEVELOPMENT PLAN - PREFERRED STRATEGY 2018-2033

Notice ID: NWA1275969

Notice effective from
31st July 2019 to 30th August 2019

DEDDF CYNLLUNIO A PHRYNU GORFODOL 2004 RHEOLIADAU AS ESI AD AU AMGYLCHEDDOL O GYNLLUNIAU A RHAGLENNI (CYMRU) 2004 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD ATHREF (CYNLLUN DATBLYGU LLEOL) (CYMRU) 2005 (RHEOLIAD 15)

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD CONWY -STRATEGAETH DDEWISOL 2018-2033

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi paratoi dogfen Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLIN) ar gyfer y cynllun uchod. Ar 61 ei fabwysiadu, bydd y CDLIN yn dod yn He y CDLI cyfredol (2007-2022) ac yn ffurfio'r sail ar gyfer gwneud penderfyniadau ar gynlluniau defnydd tir ar gyfer Ardal Cynllun Conwy, sydd ddim yn cynnwys Pare Cenedlaethol Eryri.

Mae'r dogfennau cynnig cyn-adneuo yn amlinellu gweledigaeth, amcanion, opsiynau strategol, strategaeth ddewisol, polis'iau allweddol a safleoedd strategol yr Awdurdod, ac yn cynnwys gwybodaeth gefndir allweddol ac adroddiad arfarniad o gynaliadwyedd cychwynnol (sy'n cynnwys yr adroddiad amgylcheddol). Rydym yn gwahodd sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori, a fydd yn rhedeg am 8 wythnos yn dechrau ddydd Llun 29 Gorffennaf 2019 ac yn dod i ben ddydd Gwener 20 Medi 2019.

Archwilio Dogfennau

Mae cop'iau o'r dogfennau ar gael i'w harchwilio'n gyhoeddus yn:

? Swyddfeydd Cyngor Conwy:i) Coed Pella, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZii) Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU? Llyfrgelloedd Conwy - cysylltwch a llyfrgelloedd lleol ar gyfer amseroedd agor? Digwyddiadau galw heibio y Strategaeth Ddewisol. Maecyfres o ddigwyddiadau galw heibio wedi'u trefnu er mwyn galluogi i'r cyhoedd drafod gyda swyddogion cynllunio a chyflwyno eu sylwadau. Mae manylion y digwyddiadau ar gael ar wefan y Cyngor isod

? Maen nhw hefyd ar gael ar wefan y Cyngor yn

www.conwy.gov.uk/cdlln

Cyflwyno Sylwadau

Mae'r Cyngor yn dymuno annog eu hymatebwyr i gyflwyno

sylwadau ar-lein gan ddefnyddio gwefan y Cyngor:

www.conwy.gov.uk/gpcs/ymgynghoriadauFel arall, gellir anfon sylwadau gan ddefnyddio Ffurflen Gynrychioli

CDLIN. Mae copiau ar gael yn y lleoliadau uchod, neu drwy:

? Anfon eich sylwadau at "Polisi Cynllunio Strategol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN"? E-bost:

cdll-ldp@conwy.gov.uk

? Ymweld ag un o ddigwyddiadau galw heibio CDLIN sydd wedi eu hysbysebu ar wefan y Cyngor uchodI gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a'r Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol drwy anfon e-bost at

cdll-ldp@conwy.gov.uk

neu cysylltwch a ni dros y ffon ar 01492 575461.

PLANNING AND COMPULSORY PURCHASE ACT 2004 THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF PLANS AND PROGRAMMES (WALES) REGULATIONS 2004 THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (LOCAL DEVELOPMENT PLAN) (WALES) REGULATIONS 2005 (REGULATION 15) CONWY REPLACEMENT LOCAL DEVELOPMENT PLAN - PREFERRED STRATEGY 2018-2033 Conwy County Borough Council has prepared a Replacement Local Development Plan (RLDP) document for the above plan. The RLDP will, upon adoption, replace the current LDP (2007-2022) and form the basis for decisions on land use planning for the Conwy Plan Area, which excludes Snowdonia National Park.

The pre-deposit proposal documents outline the Authority's vision, objectives, strategic options, preferred strategy, key policies, and strategic sites and include key background information and an initial sustainability appraisal report (which includes the environmental report). We are inviting comments during the consultation period which will run for 8 weeks commencing on Monday 29th July 2019 and ending on Friday 20th September 2019. Inspection of Documents

Copies of the documents are available for public inspection at:

? Conwy Council Offices:i) Coed Pella, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7AZii) Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU? Conwy libraries - please contact local libraries for opening times? The Preferred Strategy 'drop-in' events. A series of 'drop-in' events have been arranged to enable the public to discuss with planning officers and to submit their comments. Details of the events will made available on the Council's website below? They are also available on the Council's website at

www.conwy.gov.uk/rldp

Submitting Comments

The Council wishes to encourage their respondents to submit representations on-line using the Council's website:

www.conwy.gov.uk/spps/consultationsAlternatively, representations can be sent using the RLDP Representation Form, copies available at the above locations, or by either:

? Sending your representation to: "Strategic Planning Policy, Conwy County Borough Council, PO Box 1, Conwy, LL30 9GN"? E-mail:

cdll-ldp@conwy.gov.uk

? Visiting one of the RLDP 'drop-in' events advertised on the Council's website aboveFor further information please contact the Strategic Planning Policy Service by e-mailing

cdll-ldp@conwy.gov.uk

or contact us by phone on 01492 575461.

Blwch Post 1 / PO Box 1

Conwy

LL30 9GN

Conwy

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

NWA1275969.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer