Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14f1l Conwv County Borough Council (Codau to

Notice ID: NWA1271310

Notice effective from
31st July 2019 to 30th August 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984

ADRAN 14f1l Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Codau to Wenallt. Llanaernvw. Codau to Wenallt prior to

Chapel House) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwoddi 2019

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Codau i Wenallt, Llangernyw, Codau i Wenallt cyn Ty'r Capel.

Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn galluogi BT i wneud gwaith. Y ffordd arall fydd ar hyd March Aled sy'n arwain at Gell i Cefn Coch troi i'r dde ar hyd Ty Mawr Gell yna i'r dde ar hyd Ffordd Codau i ddiwedd y dargyfeiriad ac i'r gwrthwyneb a bydd arwyddion yn dangos hynny.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 5 Awst 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 3 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o wythnos ar y mwyaf.

Dyddiedig: 31 Gorffennaf 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfralth a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14f1l Conwv County Borough Council (Codau to

Wenallt. Llanaernvw) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Codau to Wenallt, Llangernyw, Codau to Wenallt prior to Chapel House.

The Order is necessary to facilitate works by BT. The alternative route will be via March Aled leading onto Gel to Cefn Coch turn right onto Ty Mawr Gell then right onto Codau Road to diversion end and vice versa and will be signed accordingly.

The Order comes into effect on 5 August 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 3 days or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 1 week.

Dated: 31 July 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

■Lajawv Bodlondeb,Bodlondeb,

_ y^^/ Conwy LL32 8DUConwy LL32 8DU

Conwy (oi«2) 574000(oi«2) 574000

SSSffiKKKSS: Cyf/Ref: CCBC-033850/HLAttachments

NWA1271310.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer