Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MODIFICATION ORDER

Notice ID: NWA1274690

Notice effective from
1st August 2019 to 31st August 2019

RHYBUDD GORCHYMYN DIWYGIO

Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 Map a Datganiad Swyddogol Bwrdeistref Sirol Conwy Gorchymyn Addasu Map Swyddogol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Llwybr Troed Rhif 51 yng Nghymuned Penmaenmawr) 2019

Os bydd y Gorchymyn uchod, a gafodd ei wneud ar 23 Gorffennaf 2019 yn cael ei gadarnhau ar y ffurf y cafodd ei wneud, bydd yn newld y map a'r datganiad swyddogol ar gyfer yr ardal trwy ychwanegu Llwybr Troed, a fydd yn hawl tramwy cyhoeddus ar droed, yng Nghymuned Penmaenmawr. Mae'r llwybr yn dechrau ar Ffordd y Cwm yng nghyfeirnod grid SH 71889 76098 ac mae'n mynd yr ei flaen I gyfeiriad y de ddwyrain yn gyffredinol gan ddod i ben yn y gyffordd gyda Graiglwyd Road i'r dwyrain o Bod Hyfryd yng nghyfeirnod grid SH 72133 75899

Bydd modd archwilio copi o'r Gorchymyn ac o fap y Gorchymyn yn rhad ac am ddim yn Llyfrgell Penmaenmawr ac yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.hu

, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU yn ystod oriau agor/swyddfa arferol.

Rhaid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn ar bapur at Bennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU dim hwyrach na 28 Awst 2019.

Os na dderbynnir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau, neu os tynnir unrhyw rai a wnaed yn fil, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb eu tynnu'n ol yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Dyddiedig: 31 Gorffennaf 2019

Delyth Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

NOTICE OF MODIFICATION ORDER

Section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981 Conwy County Borough Definitive Map and Statement The Conwy County Borough Council (Footpath No.51 in the Community of Penmaenmawr) Definitive Map Modification Order 2019

The above Order made on 23 July 2019, if confirmed as made, will modify the definitive map and statement for the area by adding a Public Footpath that is a public right of way on foot, in the Community of Penmaenmawr. The path commences at Cwm Road at grid reference SH 71889 76098 and proceeds in a generally south easterly direction to end at the junction with Graiglwyd Road to the east of Bod Hyfryd at grid reference SH 72133 75899

A copy of the Order and the Order map may be seen free of charge at Penmaenmawr Library and at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU.

Any representation or objection relating to the order must be sent in writing to the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU by no later than 28 August 2019 and must include particulars of the grounds relied on.

If no representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Conwy County Borough Council may confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation, any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated: 31 July 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

yy Bodlondeb,Bodlondeb,

pSS^^ Conwy LL32 8DUConwy LL32 8DU

Conwy (oi«2) 574000(oi«2) 574000

SSSSSSSSSS& Cyf/Ref: CCBC-026634/HLCyf/Ref: CCBC-026634/HL

Attachments

NWA1274690.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer