Search for more Public Notices in your area
Traffic

Section 116 and Schedule 12 of the Highways Act 1980 Notice of intention to apply to stop up parts of the highway at Maes yr Orsedd and Maes y Cwm Llandudno, in the County Borough of Conwy

Notice ID: NWA1293333

Notice effective from
8th August 2019 to 7th September 2019

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY Adran 116 ac Atodlen 12 o Ddeddf Priffyrdd 1980 Hysbysiad o fwriad i wneud cais i gau darnau o briffyrdd yn Maes yr Orsedd a Maes y Cwm,

Llandudno, ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Rhoddir HYSBYSIAD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel Awdurdod Priffyrdd ar gyfer y Fwrdeistref Sirol yn bwriadu gwneud cais i Lys Ynadon Llandudno a fydd yn bresennol yn The Court House, Conway Road, Llandudno, Conwy LL30 1GA ar 10 Medi 2019 am 10:00y.b. am Orchymyn o dan Adran 116 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn awdurdodi cau rhannau o'r briffyrdd sy'n ddarnau o dir yn Maes yr Orsedd a Maes y Cwm, Llandudno, a ddangosir yn goch ar gynllun atodedig L/1/17/17/31A (Cynllun) ar y sail bod y briffyrdd yr ddiangen. Effaith y Gorchymyn fydd dileu pob hawl tramwy cyhoeddus dros y tir dan sylw.

Efallai y caiff copi o'r Gorchymyn a'r Cynllun drafft eu harolygu yn rhad ac am ddim yn Swyddfeydd y Cyngor ym Modlondeb, Conwy LL32 8DU rhwng 9:30y.b. a 4:30y.p. o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus) o 7 Awst 2019 i 10 Medi 2019.

Gall unrhyw berson y mae'r Hysbysiad hwn wedi ei roi iddyrrt neu sy'n defnyddio'r briffyrdd dan sylw neu a Fyddai'n cael ei dramgwyddo gan y Gorchymyn ar waith, ymddangos o flaen Llys yr Ynadon i wrthwynebu neu gyflwyno sylwadau ar y cais. Gofynnir i unrhyw berson sy'n bwriadu ymddangos gerbron Llys yr Ynadon yng ngwrandawiad y cais roi gwybod i Richard Jarvis, Cyfreithiwr, ym Modlondeb, Conwy LL32 8DU cyn 10 Medi 2019 gan ddyfynnu cyfeirnod CCBC-030166/RJ. □yddiedig: 7 Awst 2019 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

CONWY COUNTY BOROUGH COUNCIL Section 116 and Schedule 12 of the Highways Act 1980 Notice of intention to apply to stop up parts of the highway at Maes yr Orsedd and Maes y Cwm Llandudno, in the County Borough of Conwy

NOTICE is given that Conwy County Borough Council as Highway Authority for the County Borough of Conwy intends to apply to Llandudno Magistrates' Court sitting at The Court House, Conway Road, Llandudno, Conwy LL30 1GA on 10 September 2019 at 10:00a.m. for an Order under Section 116 of the Highways Act 1980 authorising the stopping up of the areas of highway being parcels of land at Maes yr Orsedd and Maes y Cwm, Llandudno, shown coloured red on the attached plan L/1/17/17/31A (Plan) on the ground that the highway is unnecessary. The effect of the Order will be to extinguish all public rights of way over the said land.

A copy of the draft Order and Plan may be inspected free of charge at the Council Offices at Bodlondeb, Conwy LL32 8DU between the hours of 9:30a.m. and 4:30p.m. Monday to Fridays (excluding bank holidays and public holidays) from 7 August 2019 to 10 September 2019.

Any person to whom this Notice has been given or who uses the highways specified or who would be aggrieved by the making of the Order may appear before the Magistrates' Court to raise an objection or make a representation on the application. Any person intending to appear before the Magistrates' Court at the hearing of the application is requested to inform Richard Jarvis, Solicitor, at Bodlondeb, Conwy LL32 8DU before 10 September 2019 quoting reference CCBC-030166/RJ.

Dated: 7 August 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

Conwy County Borough Council

yy Bodlondeb,



Bodlondeb,

p^^J Conwy LL32 8DU



Conwy (oi«2) 574000



(oi«2) 574000

SSSSSSSSSS& Cyf/Ref: CCBC-030166/RJ



Cyf/Ref: CCBC-030166/RJ

Attachments

NWA1293333.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer