Search for more Public Notices in your area
Traffic

Conwv County Borough Definitive Map and Statement Conwv County Borough Council (Footpath No.73 in the Community of Conwv) Definitive Mao Modification Order 2016

Notice ID: NWA1292810

Notice effective from
8th August 2019 to 7th September 2019

RHYBUDD GORCHYMYN DIWYGIO

Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY Map Swvddoaol a Dalaaniad Bwrdeistref Sirol Conwv

Gorchvmvn Diwvaio Map Swvddoaol Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Cvhoeddus Rhif 73 vno Nahvmuned Conwvl 2016

Ar 18 Gorffennaf 2019 cadarnhaodd Gwelnidoglon Cymru'r Gorchymyn uchod heb ddiwygladau.

Effaith y Gorchymyn fel y'l cadarnhawyd fydd diwygio'r Map Swyddogol a'r Datganiad ar gyfer yr ardal drwy ychwanegu Llwybr Troed Cyhoeddus yng Nghymuned Conwy. Mae'r llwybr troed yn dechrau ar gamfa ger lloches bysiau ar ochr ddeheuol Glan-y-Mor Road ar gyfelrnod grid SH 78621 78495 ac yn mynd ymlaen dros y gamfa a dros ddwy linell rheilffordd mewn cyfeiriad de ddwyreiniol am oddeutu 30m ac yna dros gamfa garreg ac yn dod i ben ar y gyffordd a'r llwybr arfordirol/beicio yng nghyfeirnod grid SH 78625 78467.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn sydd wedi'i gadarnhau am ddim yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy ac yn Llyfrgell Conwy yn ystod oriau swyddfa arferol.

□aeth y Gorchymyn i rym ar 18 Gorffennaf 2019, ond os bydd rhywun sydd wedi eu tramgwyddo ganddo eisiau herio ei ddilysrwydd, neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaethau ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, neu na chydymffurfiwyd ag unrhyw reoliad a wnaed o dan y ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallant, o fewn chwe wythnos o ddyddiad y rhybudd hwn, wneud cais i'r Uchel Lys.

a

□yddiedig: 7Awst2019

Delyth Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

NOTICE OF MODIFICATION ORDER

Section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981

CONWY COUNTY BOROUGH COUNCIL Conwv County Borough Definitive Map and Statement Conwv County Borough Council (Footpath No.73 in the Community of Conwv) Definitive Mao Modification Order 2016

On 18 July 2019 the Welsh Ministers confirmed the above Order without modification.

The effect of the Order, as confirmed will modify the Definitive Map and Statement for the area by adding a Public Footpath in the Community of Conwy. The Footpath starts at a ladder stile adjacent to a bus shelter on the southern side of Glan-y-Mor Road at grid reference SH 78621 78495 and proceeds over the stile and over two sets of railway lines in a south easterly direction for approximately 30m then over a stone stile to terminate at the junction with the coastal/ cycle path at grid reference SH 78625 78467.

A copy of the Confirmed Order may be inspected free of charge at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, and at Conwy Library during normal office hours.

The Order came into force on the 18 July 2019, but if a person aggrieved by the order wants to questions its validity, or that of any provisions contained in it, on the grounds that it is not within the powers of the Wildlife and Countryside Act 1981, or that any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, they may, within 6 weeks from the date of this notice, make an application to the High Court.

Dated: 7 August 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

UH Bodlondeb,Bodlondeb,

ftm^^y Conwy LL32 8DUConwy (01492) 574000(01492) 574000

cyngor bwrdejstref sirol Cvf/Ref" IFFP12/HL/RJCvf/Ref" IFFP12/HL/RJ

county borough council \#yi/nci. uuur 1 n i_# n*j\#yi/nci.

uuur

n i_# n*j

Attachments

NWA1292810.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer