Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (Svchnant Pass Road Conwv -30/40mph Speed Limit) Order 2019

Notice ID: NWA1292666

Notice effective from
8th August 2019 to 7th September 2019

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
Ffordd Bwlch Svchnant. Conwv -Cvfvnaiad Cvflvmder 30/40mva) 2019
Ffordd Bwlch Svchnant. Conwv -Cvfvnaiad Cvflvmder 30/40mva) 2019
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 84(1) a (2) o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn gwahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros y cyflymder ar hyd y darnau o ffordd fel a nodwyd yn yr Atodlen isod. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, ynghyd a map sydd yn dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn bwriedig yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gwneud y Gorchymyn, yn Llyfrgell Conwy ac yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, yn ystod oriau agor/swyddfa arferol ac ar wefan y Cyngor.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn bwriedig, ynghyd a'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, Yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau Swyddfeydd Mochdre Ffordd Mochdre Mochdre Bae Colwyn LL28 5AB neu at

traffig@conwy.gov.uk

erbyn 4 Medi 2019. Atodlen 1 - 40mya
The County Borough of Conwv (Svchnant Pass Road Conwv -30/40mph Speed Limit) Order 2019
The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 84(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which will prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding the speed limits on the lengths of road as specified in the Schedules below. A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Conwy Library and at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy during normal opening / office hours and on the Council website.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities Mochdre Offices Conway Road Mochdre Colwyn Bay LL28 5AB or to traffic@conwy.

gov.uk

by 4 September 2019.
Schedule 1 - 40mph
Ffordd Bwlch Sychnant
0 bwynt 27 metr i'r gogledd o Mill Road, Capelulo i bwynt 185 metr i'r gorllewin o Bare Sychnant, Conwy._
Sychnant
Pass
Road
From a point 27 metres north of Mill Road, Capelulo to a point 185 metres west of Pare Sychnant, Conwy_
Ffordd O'i chyffordd a Ffordd Pen-y-Cae Bwlch Sychnant am bellter
o 360 metr mewn _I cyfeiriad deheuol._
_
I
Atodlen 2 - 30mya
Ffordd O bwynt 85 metr i'r gorllewin Bwlch o Bare Sychnant am bellter Sychnant o 100 metr mewn cyfeiriad _gorllewinol._
Pen-y-Cae Road
From its junction with Sychnant Pass Road for a distance of 360 metres in a I southerly direction._
I
Schedule 2 - 30mph
From a point 85 metres west of Pare Sychnant for a distance of 100 metres in a westerly direction_
Sychnant
Pass
Road
L
Dyddiedig: 7 Awst 2019 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Dated: 7 August 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
mi Bodlondeb,

Bodlondeb,
fta^"y Conwy LL32 8DU
^"y

Conwy (01492)574000

(01492)574000
S8SESSE5SS: Cyf/Ref: CCBC - 034195/HL

Attachments

NWA1292666.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer