Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (B5106 Conwav Road Tal v Bont/Dolqarroq) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2019

Notice ID: NWA1347540

Notice effective from
12th September 2019 to 12th October 2019

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (B5106 Conwav Road Tal v Bont/Dolqarroq) (Gwahardd a Chvfvnau ar Aros) 2019
Ar 9 Medi 2019 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y Gorchymyn a enwir uchod, dan Adrannau 1 a 2, Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, a'i effaith fydd -
1. Gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 1.

2. Cyfyngu amser aros i 15 munud (dydd Llun i ddydd Gwener 8am-6pm) heb ddychwelyd o fewn 60 munud ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 2.

3. Dynodi'r darn o ffordd a nodir yn Atodlen 3 fel lie parcio i fysiau ysgol yn unig

Mae'r Gorchymyn yn darparu eithriadau a fydd yn caniatau aros i bwrpas dod allan o gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, atgyweirio ac yn y blaen. Mae'r Gorchymyn hefyd yn darparu eithriadau a fydd yn caniatau i gerbydau sydd yn arddangos bathodyn unigolyn anabl, ynghyd a disg parcio unigolyn anabl.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a map, a ddaw i rym ar 23 Medi 2019, yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn ystod oriau swyddfa arferol.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw'n dod o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, neu oherwydd na chydymffurfiwyd, mewn perthynas a'r Gorchymyn, ag unrhyw amod o'r Ddeddf neu o unrhyw offeryn a wnaed dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos o ddyddiad y rhybudd hwn.
Atodlen 1 - (Dim aros ar unrhyw adeg)
Conway Road Ochr y Gorllewin;
1. o bwynt 28 metr i'r de o'i chyffordd a Ffordd Bryn Siriol am 36 metr i gyfeiriad y gogledd.

2. o bwynt 66 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Bryn Siriol am bellter o 145 metr i gyfeiriad y gogledd.

Ochr y Dwyrain, o bwynt 28 metr i'r de o'i chyffordd a Ffordd Bryn Siriol am __bellter o 128 metr i gyfeiriad y gogledd._

Atodlen 2 - (Cyfyngu amser aros i 15 munud, o ddydd Llun i ddydd Gwener - 8am-6pm, heb ddychwelyd o fewn 60 munud)
Conway Road Ochr y Dwyrain, o bwynt 160 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Bryn Siriol am bellter o 49 metr i gyfeiriad y gogledd.
 
Ochr y Gorllewin, o bwynt 28 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Bryn Siriol am bellter o 38 metr i gyfeiriad y gogledd.
 
Conway Road
Atodlen 3 (Parcio ar gyfer bysiau ysgol yn unig)
Ochr y Dwyrain, o bwynt 145 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Ffordd Bryn Siriol am bellter o 15 metr i gyfeiriad y gogledd.
 
Dyddiedig: 11 Medi 2019 Delyth Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


The County Borough of Conwv (B5106 Conwav Road Tal v Bont/Dolqarroq) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2019
On 9 September 2019 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to -
1. Prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in Schedule 1.

2. Limit waiting time to 15 minutes (Monday to Friday 8am-6pm) with no return within 60 minutes in the lengths of road specified in Schedule 2.

3. Designate the length of road specified in Schedule 3 as parking for school buses only.

Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc.
A copy of the Order and plans, which will come into operation on 23 September 2019 may be examined at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU during normal office hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date hereof apply to the High Court for this purpose.
Schedule 1 (No waiting at any time.)
Conway Road Western side;
1. from a point 28 metres south of its junction with Ffordd Bryn Siriol for a distance of 36 metres in a northerly direction.

2. from a point 66 metres north of its junction with Ffordd Bryn Siriol for a distance of 145 metres in a northerly direction.

Eastern side; from a point 28 metres south of its junction with Ffordd Bryn Siriol for a distance of 128 metres in a northerly direction.
Schedule 2 (Waiting Limited to 15 minutes, Monday to Friday 8am-6pm, No return within 60 minutes)
Conwy Road Eastern side; from a point 160 metres north of its junction with Ffordd Bryn Siriol for a distance of 49 metres in a northerly direction.
Western side; from a point 28 metres north of its junction with Ffordd Bryn Siriol for a distance of 38 metres in a northerly direction.
Conwy Road
Schedule 3 (Parking for school buses only)
Eastern side; from a point 145 metres north of its junction with Ffordd Bryn Siriol for a distance of 15 metres in a northerly direction.
Dated: 11 September 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

NWA1347540.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices