Search for more Public Notices in your area
Traffic

Section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981 The County Borough of Conwv (Public Footpath No 51 in the Community of Penmaenmawrl Definitive Map and Statement Modification Order 2019

Notice ID: NWA1370029

Notice effective from
26th September 2019 to 26th October 2019

Adran 53 Deddf Bvwvd Gwvllt a Chefn

Gwlad 1981 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv i Nawid Map a Dalaaniad Swvddoaol (Llwvbr Troed Rhil 51 vna Nahvmuned Penmaenmawrl 2019

Ar y 17 Medi 2019 cadarnhaodd y Cyngor y Gorchymyn uchod, a fydd yn newid map a datganiad swyddogol ar gyfer yr ardal trwy ychwanegu Llwybr Troed a fydd yn hawl tramwy cyhoeddus ar droed yng Nghymuned Penmaenmawr. Mae'r llwybr yn dechrau ar Ffordd y Cwm yng nghyfeirnod grid SH 71889 76098 ac mae'n mynd yn ei flaen i gyfeiriad y de ddwyrain yn gyffredlnol gan ddod i ben yn y gyffordd gyda Graiglwyd Road i'r dwyrain o Bod Hyfryd yng nghyfeirnod grid SH 72133 75899.

Bydd modd archwilio copi o'r Gorchymyn ac o fap y Gorchymyn yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, yn ystod oriau swyddfa arferol.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 25 Medi 2019 ond os yw'r gorchymyn yn tramgwyddo unigolyn a'i b/fod yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi eu cynnwys ynddo, ar y sail nad yw oddi mewn i bwerau Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, neu am na chydymffurfiwyd a rheoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r gorchymyn, yna gall wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6 wythnos wedi dyddiad y rhybudd hwn.

□yddiedig 25 Medi 2019

Delyth Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981 The County Borough of Conwv (Public Footpath No 51 in the Community of Penmaenmawrl Definitive Map and Statement Modification Order 2019

On 17 September 2019 the Conwy County Borough Council confirmed the above Order which will modify the definitive map and statement by adding a Public Footpath that is a public right of way on foot in the Community of Penmaenmawr. The path commences at Cwm Road at grid reference SH 71889 76098 and proceeds in a generally south easterly direction to end at the junction with Graiglwyd Road to the east of Bod Hyfryd at grid reference SH 72133 75899.

A copy of the Order may be inspected at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, during normal office hours.

The Order comes into force on 25 September 2019 but if a person aggrieved by the order wants to question its validity, or that of any provisions contained in it, on the grounds that it is not within the powers of the Wildlife and Countryside Act 1981, or that any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the order, they may, within 6 weeks from the date of this notice, make an application to the High Court.

Dated 25 September 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

UH Bodlondeb,Bodlondeb,

fta^y' Conwy LL32 8DU

^y'Conwy LL32 8DU

Conwy (oiw) 574000(oiw) 574000

WSSBSSSSS& Cyf/Ref: CCBC-033362/HLCyf/Ref: CCBC-033362/HL

Attachments

NWA1370029.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices