Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwy (Pare Cae Seion/Bangor Road Conwy) (Prohibition of Waiting) Order 2019

Notice ID: NWA1370770

Notice effective from
26th September 2019 to 26th October 2019

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Pare Cae Seion/Bangor Road Conwy) (Gwahardd Aros) 2019

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.

Bydd eithriadau'n cael eu darparu yn y Gorchymyn arfaethedig er mwyn caniatau aros i bwrpas dod allan o gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen. Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, ynghyd a map sydd yn dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn bwriedig yn berthnasol iddynt, adatganiad o resymau'r Cyngor dros gwneud y Gorchymyn, yn Llyfrgell Conwy ac yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, yn ystod oriau agor/ swyddfa arferol ac ar wefan y Cyngor.

Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn bwriedig, ynghyd a'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, Yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau Swyddfeydd Mochdre Ffordd Mochdre Mochdre Bae Colwyn LL28 5ABneu at

traffig@conwy.gov.uk

erbyn 25 Hydref 2019.

The County Borough of Conwy (Pare Cae Seion/Bangor Road Conwy) (Prohibition of Waiting) Order 2019

The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified inthe Schedule below.

Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions will also be provided in the proposed Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc.

A copy of the proposed Order together with a map showing the lengths of road to which the proposed Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Conwy Library and at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy during normal opening / office hours and on the Council website.

Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities Mochdre Offices Conway Road Mochdre Colwyn Bay LL28 5AB or to

traffic@conwy.gov.uk

by 25 October 2019.

Schedule - No waiting at any time

Atodlen - Dim aros ar unrhyw adeg

Ffordd Sam Pari

Yr ochr ogleddol;

O'i chyffordd a Bangor Road i'w chyffordd a Ffordd Sam Pari.

Yr ochr ddwyreiniol;

o'i chyffordd & Pharc Cae Seion am bellter o 12 metr i gyfeiriad y de-orllewin.

Pare Caer Seion

Y ddwy ochr; O'r

gyffordd a Pharc Caer Seion am bellter o 48 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain Yr ochr ddeheuol; 0 bwynt 15 metr i'r dwyrain o'i chyffordd yn agos at Tan y Graig am bellter o 27 metr i gyfeiriad v gorllewin.

Bangor Road

Yr ochr ddwyreiniol;

o'i chyffordd & Ffordd Sam Pari am bellter o 40 metr i gyfeiriad y gogledd.

Yr ochr ogleddol. O'i

phen eithaf gorllewinol am bellter o 32 metr i gyfeiriad dwyreiniol. Yr ochr ddeheuol. O'i phen eithaf gorllewinol am bellter o 45 metr i gyfeiriad y dwyrain

Ffordd Sam Pari Northern side; From

its junction with Bangor to it its junction with Ffordd Sam Pari. South eastern side; from its junction with Pare Cae Seion for a distance of 12 metres in a south-westerly

_direction._

Pare Caer Seion Both sides; From its

junction with Pare Caer Seion for distance of 48 metres in a north­easterly direction Southern side; from a point 15 metres east of east of its junction close to tan Y Graig for a distance of 27 metres

_in a westerly direction.

Bangor Road Eastern side; from its junction with Ffordd Sam Pari for a distance of 40 metres in a northerly direction. Northern side. From its western extremity for a distance of 32 metres in an easterly direction. Southern side. From its western extremity for a distance of 45 metres

_I in an easterly direction

in an easterly direction

Dated: 25 September 2019

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

Dyddiedig: 25 Medi 2019

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

m _ Bodlondeb,jr^^V' Conwy LL32 8DU

^^V'Conwy LL32 8DU

Conwy 10149215740001014921574000

cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC-034201/H LCvf/Ref: CCBC-034201/H L

county borough council WJMBM^IH W IffllMWJMBM^IHW IffllM

Attachments

NWA1370770.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices