Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Notice ID: NWA1369969

Notice effective from
26th September 2019 to 26th October 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Amrvwiol Ffvrdd - Sir Conwv) Gorchvmvn (Terfvn Cvflvmder Pros Pro a Gwahardd Traffia Drwodd) 2019

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i osod 30mya yn y 100m sy'n agosau at y safle a therfyn cyflymder 10mya drwy'r safle mewn cysylltiad a gweithio mewn confoi i hwyluso'r gwaith o osod wyneb newydd ar hyd darn o'r ffordd a nodir yn yr Atodlen isod. Bydd angen cau'r ffordd ar gyfer rhywfaint o'r gwaith, mae manylion llwybrau amgen wedi'u cynnwys yn yr Atodlen.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y gerbytffordd sydd yn ddibynnol ar y tywydd. Bydd y cyfyngiadau yn weithredol am tua wythnos a phythefnos yn ystod 26 Medi 2019 - 29 Mawrth 2021 pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 26 Medi 2019 am uchafswm o 18 mis a bydd mewn grym tra bo'r arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi eu gosod ar y safle yn unig.

The County Borough of Conwv (Various Roads - Conwv County) (Temporary Speed Limit and Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order to impose a 30mph in the 100m approaching the site and a 10 mph speed limit through the site in connection with convoy working to facilitate carriageway resurfacing works in the lengths of road specified in the Schedule below. Some Works may require the road to be closed, details of alternative routes are provided below

The Order is necessary to facilitate works on the carriageway which are weather dependant. The restrictions will be in place for approximately one to two weeks during the period 26 September 2019 - 29 March 2021 when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site in advance of Works commencing.

The Order comes into effect on 26 September 2019 for a maximum period of 18 months and will be in force only when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site.

Atodlen

Llwybrau Amgen

Kings Drive at gyffordd Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf

Ffordd Bryn Seiri, Conwy, o du allan Rhif 28 hyd at gyffordd gyda Fferm Bryn Seiri

O gyffordd Bryn Castell, parhau at y gyffordd gyda B5106 Ffordd Llanrwst, troi i'r chwith a pharhau ar hyd Lfln Baclaw. Ac fel arall i gerbydau sy'n teithio yn y cyfeiriad gwahanol.

Caniateir mynediad ar y darnau o Ffordd Bryn Seiri na fydd yn cael eu heffeithio.

Chapel Street, Penmaenmawr o'i chyffordd gyda'r Stryd Fawr hyd at Rhif 8 Chapel Street i Bryn Maenan ar Rock Villa Road.

Preswylwyr yn unig, oherwydd nid yw'n ffordd drwodd.

Nant y Rhiw, Llanrwst

Parhau ar B5427 at ei chyffordd gyda'r B5113, yna troi i'r chwith a pharhau ar hyd y B5113 i Nant y Rhiw. Ac fel arall i gerbydau sy'n teithio yn y cyfeiriad gwahanol.

Lon Dywyll, Melin y Coed hyd at B5427

Parhau ar Melin y Coed at ei chyffordd gyda'r B5427, yna troi i'r chwith a pharhau i Lon Dywyll. Ac fel arall i gerbydau sy'n teithio yn y cyfeiriad gwahanol.

Pare Cadnant, Conwy

Parhau ar A547 Bangor Road a throi i'r dde i Mount Pleasant, yna parhau at gyffordd Ffordd Bwlch Sychnant a throi i'r dde i barhau at y gyffordd gyda Pharc Cadnant. Ac fel arall i gerbydau sy'n teithio yn y cyfeiriad gwahanol.

Ffordd Llanrwst, Bae Colwyn, ffordd ger y gyfnewidfa ffon at y gyffordd gyda Conway Road.

Upper Gate Street, Conwy, o Ffordd Bangor Road at Porth Uchaf (Porth Bwaog)

Troi i'r dde i Victoria Park a pharhau at ei chyffordd gyda A547 Conway Road a throi i'r chwith, yna parhau at y gyffordd gyda Ffordd Llanrwst. Ac fel arall i gerbydau sy'n teithio yn y cyfeiriad gwahanol.

Caniateir mynediad i breswylwyr yn unig ar hyd y rhan nad effeithir ami o Ffordd Llanrwst.

Traffig o'r gogledd ddwyrain - troi i'r chwith ar Ffordd Bwlch Sychnant yna troi i'r dde'n syth ar Mount Pleasant a pharhau o'r gyffordd Stop ar Town Ditch Road, yna parhau ar hyd Castle Street at ei chyffordd gyda'r A547 a throi i'r dde i barhau ar yr A547 at ei chyffordd gydag Upper Gate Street.

Traffig o'r de orllewin - parhau ar hyd yr A547 at ei chyffordd gyda Mount Pleasant yna troi i'r chwith, parhau at ei chyffordd gyda Ffordd Bwlch Sychnant a throi i'r chwith.

Conway Road, Llandudno, o gylchfan y Links at gylchfan Queens Road

Parhau ar Queens Road a pharhau at ei chyffordd gyda Mostyn Avenue, troi i'r chwith a pharhau ar hyd Mostyn Broadway a chymryd y troad cyntaf ar Clarence Crescent B5115 yna parhau at Gylchfan Links.

Promenad Cayley, Llandrillo-yn-Rhos, ar hyd Arglawdd Cayley

Parhau ar hyd Promenad y Gorllewin at ei chyffordd gyda Phromenad Cayley a throi i'r chwith, yna parhau ar hyd y ffordd nad effeithir ami o Bromenad Calyey at ei chyffordd gyda Whitehall Road. Ac fel arall i gerbydau sy'n teithio yn y cyfeiriad gwahanol.

Vaughan Street, Llandudno, o'i chyffordd gyda Mostyn Street at The Parade

Traffig o'r gogledd - parhau ar hyd Mostyn Broadway at ei chyffordd gyda Tudur Road, yna troi i'r chwith ar Tudur Road i barhau i Nevill Crescent ac yna troi i'r chwith i barhau ar Nevill Crescent, sydd yn troi yn Mostyn Crescent.

Traffig o'r dde - parhau ar hyd Gloddaeth Crescent, sydd yn troi yn St. George's Crescent at ei chyffordd gyda St. George's Place, ac yna troi i'r chwith, yna parhau at ei chyffordd gyda A546 Mostyn Street a throi i'r chwith, yna parhau ar hyd A546 Mostyn Street.

Hen Briffordd, Mochdre, o'i chyffordd gyda Ffordd Llanrwst i Ffordd Isaf

Conway Road, Mochdre, o gylchfan Black Cat i Dolwyd

Sgwar y Castell, Conwy, Sgwar y Castell a rhan o Conway Road hyd at Bont Conwy

Traffig o'r gogledd - troi i'r chwith yng nghyffordd B5106 Llanrwst Road i Mill Hill a pharhau ar hyd Mill Hill i St Agnes Road, yna troi i'r chwaith ar Ffordd Bwlch Sychnant, yna troi i'r chwith yn syth i Mount Pleasant at y gyffordd Stop, cyn parhau ar hyd Town Ditch Road, yna parhau ar Town Ditch Road sydd yn troi yn Berry Street ac yna Stryd y Castell i Sgwar y Castell.

Traffig o'r de - gadael Sgwar y Castell ar Rosehill Street sydd yn troi yn A547 Bangor Road, yna troi i'r chwith ar Mount Pleasant a pharhau i Ffordd Bwlch Sychnant, troi i'r chwith yna troi i'r dde'n syth ar hyd St Agnes Road a pharhau ar Mill Road a'i chyffordd gyda B5106 Llanrwst Road.

Ffordd Hen Felin Maenan o'r A470 i Ffordd Ffrith

Parhau ar hyd A470 at ei chyffordd gyda Ffordd Tyddyn Ffrenchar, yna troi i'r chwith a pharhau ar hyd Ffordd Tyddyn Ffrenchar ymlaen i Ffordd Groesffordd at ei chyffordd gyda Ffordd Ffrith, yna troi i'r chwith a pharhau at y gyffordd gyda Ffordd Hen Felin. Ac fel arall i gerbydau sy'n teithio yn y cyfeiriad gwahanol.

Schedule

Alternative Route

Kings Drive to the junction of Llanrwst Road, Upper Colwyn Bay

Bryn Seiri Road, Conwy, from outside No.28 up to junction with Bryn Seiri Farm

From the junction of Bryn Castell continue to the junction with the B5106 Llanrwst Road, turn left and proceed to Baclaw Lane. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Access will be maintained on the unaffected lengths of Bryn Seiri Road

Chapel Street, Penmaenmawr from its junction with High Street to No 8 chapel Street to Bryn Maenan on Rock Villa Road.

Residents access only, as no through road

Nant y Rhiw, Llanrwst

Continue on the B5427 to its junction with the B5113, then turn left and proceed along the B5113 to Nant Y Rhiw. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Lon Dywyll, Melin y Coed to the B5427

Continue on Melin Y Coed to its junction with the B5427 then turn left and proceed to Lon Dywyll. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Cadnant Park, Conwy

Continue on the A547 Bangor Road and turn right onto Mount Pleasant, then continue to the junction of Sychnant Pass Road and turn right to proceed to the junction of Cadnant Park. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Llanrwst Road, Colwyn Bay, road adjacent to the telephone exchange to the junction with Conway Road

Turn right on to Victoria Park and continue to its junction with the A547 Conway Road and turn left, then proceed to the junction with Llanrwst Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Residents access only will be maintained on the unaffected area of Llanrwst Road.

Upper Gate Street, Conwy, from Bangor Road to Porth Uchaf (Archway)

North East bound traffic - turn left on to Sychnant Pass Road then immediately turn right on to Mount Pleasant and proceed forwards from stop junction on to Town Ditch Road, then continue along Castle Street to its junction with the A547 and turn right to continue on the A547 to the junction with Upper Gate Street.

South West bound traffic - continue along A547 to its junction with Mount Pleasant then turn left, continue to the junction of Sychnant Pass Road and turn left.

Conway Road, Llandudno, from Links roundabout to Queens Road roundabout

Continue on to Queens Road and continue to its junction with Mostyn Avenue, turn left and proceed on to Mostyn Broadway and take the first exit onto Clarence Crescent B5115 then proceed to Links Roundabout.

Cayley Promenade, Rhos-on-Sea, length of Cayley Banka

Continue along West Promenade to its junction with Cayley Promenade and turn left, then proceed along the unaffected length of Cayley Promenade to its junction with Whitehall Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.

Vaughan Street, Llandudno, from junction of Mostyn Street to Parade

North bound traffic - continue along Mostyn Broadway to its junction with Tudur Road, then turn left on to Tudur Road to continue to Nevill Crescent and then turn left to proceed on Nevill Crescent, which becomes Mostyn Crescent. South bound traffic - continue along Gloddaeth Crescent, which becomes St George's Crescent to its junction with St George's Place and turn left, then continue to its junction with the A546 Mostyn Street and turn left, then proceed along the A546 Mostyn Street.

Old Highway, Mochdre, from junction of Llanrwst Road to Ffordd Isaf

Conway Road, Mochdre, from Black Cat roundabout to Dolwyd

Castle Square, Conwy, Castle Square and part of Conway Road up to Conwy Bridge

North bound traffic - turn left at the junction of B5106 Llanrwst Road on to Mill Hill and proceed along Mill Hill on to St Agnes Road, turn left on to Sychnant Pass Road, then immediately turn right on to Mount Pleasant to the stop junction before continuing on to Town Ditch Road, then proceed on Town Ditch Road which becomes Berry Street and then Castle Street to Castle Square.

South bound traffic - leave Castle Square, exiting on to Rosehill Street which becomes A547 Bangor Road, then turn left on to Mount Pleasant and continue to Sychnant Pass Road, turn left then immediately right on to St Agnes Road and continue to Mill Road and its junction with B5106 Llanrwst Road.

Ffordd Hen Felin Maenan from the A470 to Ffordd Ffrith

Continue along the A470 to its junction with Ffordd Tyddyn Ffrenchar, then turn left and continue on Ffordd Tyddyn Ffrenchar onto Groessffordd Road to its junction with Ffordd Ffrith, then turn left and proceed to the junction with Ffordd Hen Felin. Vice Versa for vehicles travelling in the opposite direction

DDyddiedig 25 Medi 2019

Dated 25 September 2019

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethut

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-028088/HL

Conwy

Attachments

NWA1369969.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices