Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath 73 Conwv) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2019

Notice ID: WAR1384595

Notice effective from
3rd October 2019 to 2nd November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 73 Conwv) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2019
RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 73 yng nghymuned Conwy sy'n dechrau ar Ffordd Glan y Mor ar gyfeirnod grid SH 7862 7849 ac yn parhau i gyfeiriad y dwyrain dros draciau'r rheilffordd ar hyd y groesfan am tua 30m i'r gyffordd gyda llwybr yr arfordir/llwybr beiciau ar gyfeirnod grid SH 7862 7846. Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd. Mae'r llwybrau amgen o Ffordd Glan y MOr ar draws croesfan rheilffordd cei Deganwy gan ymuno a llwybr yr arfordir/ llwybr beiciau o'r llwybr gyferbyn a phont Ffordd Conwy.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 9 Hydref 2019. ?isgwylir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.
?yddiedig: 2 Hydref 2019
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath 73 Conwv) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that length of public footpath No 73 in the community of Conwy commencing from Glan y Mor Road at grid reference SH 7862 7849 and proceeding in a south easterly direction over the railway tracks on the level for approximately 30m to the junction with the coastal/cycle path at grid reference SH 7862 7846.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public. The alternative routes are from Glan y Mor Road via the Deganwy quay level crossing onto the coastal/ cycle path and from the path adjacent to the bridge Conwy Road.
The Order will come into effect on 9 October 2019. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 2 October 2019
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
yu Bodlondeb,

Bodlondeb,
Ei^^y Conwy LL32 8DU

Conwy LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
COUNTY BOROUGH COUNCIL Cyf/Ref: CCBC-034707/HB

Cyf/Ref: CCBC-034707/HB

Attachments

WAR1384595.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices