Search for more Public Notices in your area
General

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Salisbury Road. Llandudno) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1386983

Notice effective from
10th October 2019 to 9th November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Salisbury Road. Llandudno! (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffig Drwodd) 2019
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu peidio a bod yn llai na saith niwrnod o'r dyddiad a nodir i wneud Gorchymyn, a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd Salisbury, Road Llandudno o'i chyffordd a Gloddaeth Avenue i'w chyffordd ag Abbey Road.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Wales and West Utilities. Bydd y llwybr amgen yn mynd o gyffordd Gloddaeth Avenue at gylchfan Carlton ac yn ar Upper Mostyn Street, troi i'r dde ar Llewelyn Avenue ac i'r chwith eto ar Abbey Road, ac yna ymlaen i'r gyffordd a Salisbury Road ac i'r gwrthwyneb. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 28 Hydref 2019. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 10 diwrnod.
?yddiedig: 9 Hydref 2019 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Salisbury Road. Llandudno) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in Salisbury Road, Llandudno from its junction with Gloddaeth Avenue to its junction with Abbey Road.
The Order is necessary to facilitate Works by Wales and West Utilities. The alternative route will be via the junction of Gloddaeth Avenue to Carlton Roundabout then onto Upper Mostyn Street, turn left onto Llewelyn Avenue and left again onto Abbey Road then proceed to the junction of Salisbury Road and vice versa.
The Order comes into effect on 28 October 2019. It is anticipated that the road will be closed for a period of 7 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 10 days.
Dated: 9 October 2019
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
uu Bodlondeb,

Bodlondeb,
jr^^y Conwy LL32 8DU
^^y

Conwy
LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PiiI/DaI- f*f*Bf* AQ>IOC4/IJI

PiiI/DaI-
f*f*Bf*
AQ
>IOC4
/IJI
COUNTY BOROUGH COUNCIL Wjl/ II CI ¦ VWDv"Vlw4£00/ flL

Wjl/ II
CI ¦ VWDv"Vlw4£00/ flL

Attachments

WAR1386983.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices