Search for more Public Notices in your area
Traffic

SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Byway 34 Ealwvsbachl (Temporary Prohibition of Pedestrians and Vehiclesl Order 2018

Notice ID: WAR1392864

Notice effective from
10th October 2019 to 9th November 2019

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
-ADRAN 14 (1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Cilffordd 34 Ealwvsbachl (Gwahardd Cerddwvr a Cherbvdau Pros Pro) 2018
RHOPDIR RHYBUPD y bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 27 Mawrth 2018, a oedd i ddod i ben ar 3 Hydref 2019, yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 3 Ebrill 2020.
Y mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd.
Effaith y Gorchymyn fydd yw gwahardd unrhyw gerbyd, cerddwyr a cheffylau i fynd ar hyd Cilffordd 34 yng nghymuned Eglwysbach, yn dechrau o Ffordd Plas Drain yng nghyfeirnod grid SH 8119 6667 drwy'r fynedfa hyd at ochr ddwyreiniol Pennant Lodge, ac yna'n parhau tua'r gogledd-ddwyrain gan basio i ochr orllewinol ?rovers Cottage a Pennant Hill Cottage He mae'r gilffordd yn diweddu yn ei chyffordd gyda Lon Pennant yng nghyfeirnod grid SH 8152 6752.
Dyddiad: 9 Hydref 2019
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Byway 34 Ealwvsbachl (Temporary Prohibition of Pedestrians and Vehiclesl Order 2018
NOTICE is given that the above named Order made by the Conwy County Borough Council on 27 March 2018 and which was due to expire on 3 October 2019, has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 3 April 2020.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
The effect of the Order is to prohibit any vehicle, pedestrian and horses from proceeding in the full length of Byway 34 in the community of Eglwysbach commencing from Ffordd Plas Drain at grid reference SH 8119 6667 proceeding through the gateway and passing to the eastern side of Pennant Lodge then continuing in a north easterly direction passing to the west side of Drovers Cottage and Pennant Hall Cottage the byway ends at its junction with Lon Pennant at grid reference SH 8152 6752.
Dated: 9 October 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
uu Bodlondeb,
Conwy LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

Attachments

WAR1392864.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices