Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PRIOR STREET, RUTHIN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1423330

Notice effective from
30th October 2019 to 29th November 2019

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Counci
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH STRYD Y PRIOR, RHUTHUN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cyn 7 diwrnod o 30 Hydref 2019, s/n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Stryd y Prior, Rhuthun yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i chyflbrdd gyda'r A494 i'w chyffordd a Stryd yr Ysgol. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych dorri coed ac atgyweirio waliau.
Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion drwy Stryd y Prior, Sgwar Sant Pedr, cylchfan Sgwar Sant Pedr, Stryd y Farchnad a'r A494.
Bydd y system unffordd ar Stryd y Prior, yn cael ei atal dros dro yn ystod y cyfnod cau. Ni fydd hi'n bosibl i gael mynediad i gerddwyr yn ystod cyfnod y cau.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PRIOR STREET, RUTHIN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 30th October 2019 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Prior Street, Ruthin in the County of Denbigh which extends from its junction with A494 to its junction with School Street. The closure is necessary to facilitate tree felling and wall repairs by Denbighshire County Council -Bridges and Structures section.
The signposted alternative route will be via Prior Street, St. Peter's Square, St. Peter's Square roundabout, Market Street and A494.
The current one-way traffic restriction in place on Prior Street will be temporarily suspended during the period of temporary closure. It will not be possible to maintain pedestrian access during the period of closure.
The Order comes into force on 18th November 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 23rd November 2019.
Dated: 30 October 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 18 Tachwedd 2019, am gyfnod o 18 mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 23 Tachwedd 2019.
?yddiedig: 30 Hydref 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1423330.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices