Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (DYSERTH 9)

Notice ID: WAR1431989

Notice effective from
30th October 2019 to 29th November 2019

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Counci
HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (9 DYSERTH)
GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2019
NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (DYSERTH 9)
PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2019
Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 29ain Hydref 2019, dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio hyd presennol y llwybr troed a ddisgrifir yn 1) isod i linell wahanol a ddisgrifiryn 2) isod.
1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol

Y rhan hwnnw o Lwybr Cyhoeddus 9 yng Nghymuned Dyserth yn Sir Ddinbych yn dechrau o bwynt A ar y map sydd wedi'i gynnwys yn y gorchymyn hwn ar Gyfeirnod Grid yr OS 05017 79719 ac yn mynd i gyfeiriad y de ddwyrain am oddeutu 232.9 metr i bwynt B ary map ar Gyfeirnod Grid OS 05232 79630 a ddangosir gyda llinell frown ddi-dor rhwng pwyntiau A-B ar y map sydd wedi'i gynnwys yn y Gorchymyn.
2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.

Bydd yn cael ei wyro i linell wahanol sy'n dechrau o bwynt A ar y map sydd wedi'i gynnwys yn y gorchymyn hwn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 05017 79719 ac yn mynd i gyfeiriad y de ddwyrain am oddeutu 208 metr i bwynt D ar y map ar Gyfeirnod Grid yr OS SJ 05195 79618 fel y dangosir gan linell doredig werdd rhwng pwyntiau A-C-D ar y map sydd wedi'i gynnwys yn y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn i'w gweld am ddim yn ystod oriau agor Llyfrgell Prestatyn, 21 Kings Avenue, Prestatyn, Sir Ddinbych LL19 9AA ac yn ystod oriau rhesymol yn swyddfeydd yr unigolyn sydd wedi llofnodi isod.
Dylid anfon unrhyw sylw neu wrthwynebiad i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych erbyn 29ain Tachwedd 2019 fan bellaf. Cofiwch nodi ar ba sail y cant eu gwneud. Os na wneir sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os oes unrhyw rai ohonynt yn cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Sir Ddinbych gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Lywodraeth Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n ol yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig: 30 Hydref 2019
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
The above order, made on 29th October 2019, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert the existing length of footpath described in 1) below to a different line described in 2) below.
1) Description of existing footpath.

That section of Public Footpath 9 in the Community of Dyserth in the County of Denbigh commencing at point A on the map contained in this order at OS Grid Reference SJ 05017 79719 and running in a south easterly direction for approximately 232.9 metres to point B on the map at OS Grid Reference SJ 05232 79630 as shown by a solid brown line between the points A-B on the map contained in the Order.
2) Description of new route.

Which shall be diverted to a different line commencing from point Aon the map contained in this order at OS Grid Reference SJ 05017 79719 and runs in a south easterly direction for approximately 208 metres to point D on the map at OS Grid Reference SJ 05195 79618 as shown in green dashes between the points marked A-C-D on the map contained in the Order.
A copy of the Order and the Order map have been placed and may be seen free of charge during opening hours at Prestatyn Library, 21 Kings Avenue, Prestatyn LL19 9AA, and at all reasonable hours at the offices of the undersigned.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road Ruthin Denbighshire not later than 29th November 2019. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Denbighshire County Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 30 October 2019
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1431989.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices