Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION

Notice ID: WAR1475729

Notice effective from
27th November 2019 to 27th December 2019

sir ddinbych denblghshlre
CYNGOR SIR DDINBYCH
GORCHYMYN RHYBUDD O WAHARDDIAD
PARHAOL
(A547 FFORDD TALARGOCH A FFORDD
TYNEWYDD, GALLT MELYD)
(GWAHARDD AROS) 201.
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1(1) a (2), 2 (1) i (3), a 4(2) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Darperir eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen at ddibenion mynd i mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.
Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl i aros ar y darnau ffordd a nodir yn Atodlen y Gorchymyn arfaethedig am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan gyfnod o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION
(A547 FFORDD TALARGOCH FFORDD TYNEWYDD, MELIDEN) (PROHIBITION OF WAITING) ORDER 201 . ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading, and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in the Schedule of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
The relevant documents concerning the proposals can be read in more detail on the council's website and at Prestatyn Library, 21 Kings Avenue, Prestatyn LL19 9AA during normal opening hours, also at the council's offices at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh and at its Ruthin offices at County Hall during normal opening hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under road traffic regulation orders, current consultations, or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 20th December 2019. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public inspection. Schedule
Length of Road at Meliden in the County of Denbigh.
No Waiting at Any Time AS47 Ffordd Talargoch
1.1 North westerly side; from the north easterly projected kerbline of Ffordd Tynewydd for a distance of 10 metres in a north easterly direction.

1.2 North westerly side; from the south westerly projected kerbline of Ffordd Tynewydd for a distance of 10 metres in a south westerly direction.

Ffordd Tynewydd
2.1 Both sides; from the projected north westerly kerbline of Ffordd Talargoch for a distance of 30 metres in a north westerly direction.
Dated: 27 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Gellir darllen y dogfennau perthnasol yn ymwneud a'r cynigion yn fwy manwl ar wefan y cyngor ac yn Llyfrgell Prestatyn, 21 Rhodfa Brenin, Prestatyn LL19 9AAyn ystod oriau agor arferol, hefyd yn swyddfeydd y cyngor yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych ac yn ei swyddfeydd yn Neuadd y Sir yn Rhuthun yn ystod oriau agor arferol.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu i'r Gorchymyn arfaethedig wneud hynny naill ai drwy gyflwyno ymatebion i holiadur, y mae'r cynigion yn ymwneud ag o, gan ddefnyddio gwefan Cyngor Sir Ddinbych dan orchmynion rheoleiddio traffig ffordd, ymgynghoriadau cyfredol, neu drwy anfon datganiad ysgrifenedig yn gwrthwynebu, gan nodi'r sail dros gyflwyno'r gwrthwynebiad i Bennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau ?emocrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ, ddim hwyrach na 20fed Rhagfyr 2019. Nodwch y gallai sylwedd unrhyw sylwadau a dderbynnir gan y cyngor fod ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd. Atodlen
Darnau o ffordd yng Ngallt Melyd yn Sir Ddinbych
Dim Aros ar Unrhyw Adeg A547 Ffordd Talargoch
1.1 Ochr y gogledd orllewin; o linell estynedig yr ymyl palmant yn y gogledd ddwyrain ar Ffordd Tynewydd am bellter o 10 metr tua'r gogledd-ddwyrain

1.2 Ochr y gogledd orllewin; o linell estynedig yr ymyl palmant yn y de orllewin ar Ffordd Tynewydd am bellter o 10 metr tua'r de-orllewin.

Ffordd Tynewydd
2.1 Bob ochr i'r ffordd; o linell estynedig yr ymyl palmant yn y gogledd orllewin ar Ffordd Talargoch am bellter o 30 metr tua'r gogledd-orllewin.
Dyddiedig: 27 Tachwedd 2019.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1475729.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer