Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYL NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: WAR1485466

Notice effective from
4th December 2019 to 3rd January 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
SUSSEX LANE, Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio Sussex Lane, Y Rhyl yn Sir Ddinbych, am ei hyd cyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Wales and West Utilities i osod gwasanaeth nwy newydd.
Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
DawY Gorchymyn i rym ar 9 Rhagfyr 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 13 Rhagfyr 2019.
Dyddiedig: 4 Rhagfyr 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL SUSSEX LANE, RHYL NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using Sussex Lane, Rhyl, in the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate installation of a new gas service by Wales & West Utilities.
There is no alternative route available. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 9th December 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 13th December 2019.
Dated: 4 December 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unmyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1485466.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer