Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1485460

Notice effective from
4th December 2019 to 3rd January 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH LON PENTRE, RHUDDLAN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 4 Rhagfyr 2019 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio L6n Pentre, Rhuddlan yn Sir Ddinbych am ei hyd cyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gosod pibell ddwr gan Morrison Utilities ar ran Dwr Cymru / Welsh Water.
Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
PENTRE LANE, RHUDDLAN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 4th December 2019 to make an Order prohibiting vehicles using Pentre Lane, Rhuddlan in the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate installation of a new water main by Morrison Utilities on behalf of Dwr Cymru Welsh Water.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure. There is no alternative route available.
The Order comes into force on 2nd January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 16th January 2020.
Dated: 4 December 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 2 lonawr 2020, am gyfnod o 18 mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 16 lonawr 2020.
Dyddiedig: 4 Rhagfyr 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1485460.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer