Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5105 PONT PETRYAL CROSSROADS NEAR CLAWDDNEWYDD

Notice ID: WAR1485539

Notice effective from
4th December 2019 to 3rd January 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
B5105 CROESFFORDD PONT PETRYAL
GER CLAWDDNEWYDD
RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGIAD
CYFLYMDER 0
10MYA A GWAHARDD GODDIWEDDYD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fbd yn gynharach na 7 niwrnod o 4 Rhagfyr 2019 a fydd yn:-
1) Gosod cyfyngiad cyflymder dros dro o 10mya ar hyd y B5105 yn dechrau tua 680 medr o'i gyffordd a Phentre Melin y Wig i gyffordd Bytrual i gyfeiriad y de orllewin am tua 180 medr.

Bydd y terfyn 10mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo ar unrhyw ddiwrnod.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd. Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu'r gweithlu yn ystod gwaith adeiladu ceufFos gan Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych.

Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 6 lonawr 2020 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 23 Chwefror 2020.
Dyddiedig: 4 Rhagfyr 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5105 PONT PETRYAL CROSSROADS NEAR CLAWDDNEWYDD
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 4th December 2019 to make an Order which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along B5105 commencing approximately 680 metres from its junction with Pentre Melin y Wig to Bytrual junction in a south westerly direction for approximately 180 metres The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.

2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during culvert works by Denbighshire County Council - Bridges & Structures.
The Order commences on 6th January 2020 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 23rd February 2020.
Dated: 4 December 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1485539.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer