Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Notice ID: WAR1518926

Notice effective from
8th January 2020 to 7th February 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
MAES Y CASTELL A FFORDD GWYNACH,
RHUTHUN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych osod wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd arwyddion wedi'u gosod ar gyfer y llwybr teithio amgen heibio i Faes y Dre. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 13 lonawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 24 lonawr 2020.
Atodlen
Darnau o Ffyrdd yn Rhuthun yn Sir Ddinbych
Maes y Castell; y ffordd gyfan
Ffordd Gwynach; o'i chyffordd a Maes y Castell
I gyfeiriad y gorllewin am bellter o oddeutu 40
metr.
Dyddiedig: 8 lonawr 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CASTLE PARK AND FFORDD GWYNACH, RUTHIN.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The signposted alternative route will be via Maes y Dre. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 13th January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 24th January 2020.
Schedule
Lengths of road at Ruthin in the County of Denbigh
Castle Park; for its entire length Ffordd Gwynach; from its junction with Castle Park in a westerly direction for a distance of approximately 40 metres.
Dated: 8 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1518926.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices