Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

Notice ID: WAR1543794

Notice effective from
15th January 2020 to 14th February 2020

sir ddinbych « denblghshlre^

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD CRICOR, PENTRECELYN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Cricor o'r B5429 at Bryn Rhedyn Cottage, Pentrecelyn yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i chyffordd S'r B5429 at ei chyffordd 3 Ffordd Tan y Graig. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Bydd y llwybr arall a fydd ar gael i draffig yn mynd o gyffordd Dingle i gyffordd Rhoslydan, cyffordd Pennant ar Fwlch Nant y Garth i'r groesffordd, yr A525, y B5429 a bydd arwyddion priodol arno. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.

Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 20 lonawr 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 6 Chwefror 2020.

Dyddiedig: 15 lonawr 2020.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

CRICOR ROAD, PENTRECELYN

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -

SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order which prohibits any vehicle from using that length of Cricor Road from B5429 to Bryn Rhedyn Cottage, Pentrecelyn in the County of Denbigh which extends from its junction with the B5429 to its junction with Tan Y Graig Road. The reason for the closures is to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council Works Unit.

The alternative route available for traffic will be via Dingle junction to Rhoslydan junction, Pennant junction on Nant Y Garth Pass to Crossroads, A525, B5429 and will be sign posted accordingly. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.

The Order is effective from 20th January 2020, and remains in force for an eighteen month period or earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 6th February 2020.

Dated: 15 January 2020.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1543794.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer