Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

Notice ID: WAR1543861

Notice effective from
15th January 2020 to 14th February 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL, Y RHYL RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych.
Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnodau cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 lonawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheiry gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 31 lonawr 2020.
Atodlen
Damau o ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych
1) Porth y Llys; am ei hyd cyfan. 2) Bryn Llys; am ei hyd cyfan. 3) Heol y Llys; am ei hyd cyfan.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council has made an order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closures are necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council Works Unit.
No alternative routes are available. Pedestrian access will be maintained throughout the periods of closure.
The Order comes into force on 20th January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are anticipated to last approximately until 31st January 2020.
Schedule
Lengths of road at Rhyl in the County of Denbigh
1) Porth y Llys; for its entire length. 2) Bryn Llys; for its entire length. 3) Heol y Llys; for its entire length
Dated: 15 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Dyddiedig: 15 lonawr 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unmyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1543861.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer