Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1552132

Notice effective from
15th January 2020 to 14th February 2020

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 17/2019/1057 - Bodidris Hall, Llandegla - Newid 4 annedd a throsi adeiladau allanol segur ynghyd a gwaith cysylltiedig (diwygio cynllun a gymeradwywyd yn flaenorol) (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 05/2019/1029 - Pennant, 3 The Terrace, Stryd y Bont, Corwen - Newidiadau i'r llawr daear isaf i ddarparu llety atodiad (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 02/2019/1089 - 10 Railway Terrace, Ffordd Yr Orsaf, Rhuthun - Adeiladu estyniad deulawr cefn a gwaith mewnol cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 17/2019/1057 - Bodidris Hall, Llandegla - Alterations to 4 dwellings and conversion of redundant outbuildings together with associated works (amendment to previously approved scheme) (Listed Building application).
LB - Application No. 05/2019/1029 - Pennant, 3 The Terrace, Bridge Street, Corwen -Alterations to lower ground floor to provide annex accommodation (Listed Building application).
LB -Application No. 02/2019/1089 -10 Railway Terrace, Station Road, Ruthin - Erection of two-storey rear extension and associated internal works (Listed Building Application).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, drwy apwyntiad o 15 lonawr 2020 i 5 Chwefror 2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 5 Chwefror 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, by appointment from 15 January 2020 until 5 February 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 5 Februrary 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1552132.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices