Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Whitehall Road Rhos on Seal (Temporary Prohibition of ThrouahTraffic) Order 2020

Notice ID: WAR1762671

Notice effective from
2nd July 2020 to 1st August 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdelstraf Slrol Conwv (Whitehall Road Llandrillo vn Rhosl (Gwahardd Traflia Pros Droi 2020

RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 01 dyddiad y rhybudd hwn, yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Whitehall Road, Llandrillo yn Rhos sy'n rhedeg o'i chyffordd S Brompton Avenue i'w chyffordd a Francis Avenue.

S

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Dwr Cymru. Bydd mynediad i gerddwyr a cherbydau brys yn cael ei ganiatau. Y llwybr teithio arall fydd ar hyd Brompton Avenue i'r gyffordd a Phromenad Llandrillo yn Rhos ac yna troi i'r dde a mynd ymlaen at y ddiwedd y dargyfeiriad ger y gyffordd & Phromenad Cayley, ac i'r gwrthwyneb ar gyfer teithwyr yn mynd i'r cyfeiriad arall. Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo fel sy'n briodol.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 20 Gorffennaf 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod.

□yddiedig: 2 Gorffennaf 2020

Delyth E Jones

Pennaeth y Gvfralth a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Whitehall Road Rhos on Seal (Temporary Prohibition of ThrouahTraffic) Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Whitehall Road Rhos on Sea from its junction with Brompton Avenue to its junction with Francis Avenue.

The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. Pedestrian and emergency access will be maintained The alternative route will be continue on Brompton Avenue to its junction with Rhos Road then turn right and continue to its junction with Rhos Promenade then turn right to proceed to the diversions end approaching the junction with Cayley Promenade. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction and will be signed accordingly.

The Order comes into effect on 20 July 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days.

Dated: 2 July 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

|H BodlondebBodlondeb

^■^^ Conwy, LL32 8DUConwy (01492) 574000(01492) 574000

SSSBSSSSSSa Cyf/Ref: CCBC-037170/HLCyf/Ref: CCBC-037170/HL

Attachments

WAR1762671.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices