Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Various Roads - Conwv County) (Temporary Soeed Limit and Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1762776

Notice effective from
2nd July 2020 to 1st August 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Amrvwiol Ffvrdd - Sir Conwvl Gorchvmvn (Tsrfvn Cvflvmder Pros Pro a Gwahardd Traffic Drwodd) 2020
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu, dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad hwn, gwneud Gorchymyn er mwyn galluogi gweithio mewn confoi i gwblhau gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau. Bydd cyfyngiadau cyflymder mewn grym ac mae'n bosib y bydd rhywfaint o'r gwaith yn gofyn bod y ffordd ar gau, darperir manylion yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau a bydd yn cael ei gwblhau fesul cam.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Gorffennaf 2020 am uchafswm o 18 mis neu nes bydd y rhaglen i roi wyneb newydd ar y ffordd wedi'i chwblhau a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar bob safle cyn i'r gwaith ddechrau.
Atodlen
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Various Roads - Conwv County) (Temporary Soeed Limit and Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order to enable convoy working for a carriageway resurfacing programme. Speed restrictions will be in place and some Works may require the road to be closed, details are provided in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works and will be carried out in phases.
The Order comes into effect on 20 July 2020 for a maximum period of 18 months or until the resurfacing programme has been completed and will be in force only when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on each site in advance of Works commencing.
Schedule
Caerhun at Ffordd Llanrwst, Tyn-Y-Groes, o 30mya i'r gogledd o Dyn-Y-Groes at y gyffordd a Ffordd
Tremorfa_
Penmachno at yr A5, Penmachno, Plas ?erwen i'r de o Felin
Pandy_
Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst, y gyffordd a Ffordd Tan Yr Ysgol at y gyffordd a Golygfa
Gwydir_
Llanrwst at Fetws-y-coed, Betws-y-coed, i'r gogledd o Fferm Cwm Lanerch at yr arwydd 30mya wrth agosau at
Fetws^y-coed_
Conway Road Mochdre o
? Fynedfa Slaters at y gyffordd a Dinerth Road

? Y gyffordd a Dinerth Road at y gyffordd a Swyddfeydd AFfCh

? Y gyffordd a Ffordd Ty Gwyn at Dolwyd

Rhiw Dafnau Isaf, Maenan, y gyffordd a Ffordd Ffrith at y gyffordd a Ffordd Wigfa
40mya am 100 metr wrth agosau at y safle a 10mya drwy'r safle.
Caerhun to Llanrwst Road, Tyn Y Groes, from 30mph North of Ty'n y Groes to junction with Tremorfa
Road_
Penmachno To A5, Penmachno, Plas Derwen to South of
Pandy Mill_
Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst, junction with School Bank Road to junction with Golygfa
Gwydir_
Llanrwst to Betws y Coed, Betws Y Coed, north of Cwm Lanerch Farm to 30mph sign approaching Betws y
Coed_
Conway Road Mochdre from
? Entrance of Slaters to the junction with Dinerth Road

? junction with Dinerth Road to the junction with ERF Offices

? junction with Ffordd Ty Gwyn to Dolwyd

Rhiw Dafnau Isaf, Maenan, junction with Ffordd Ffrith to junction with Wigfa Road
40mph for 100 metres approaching the site and 10mph through the site
40mya am 100 metr wrth agosau at y safle a 10mya drwy'r safle.
40mya am 100 metr wrth agosau at y safle a 10mya drwy'r safle.
40mph for 100 metres approaching the site and 10mph through
the site_
40mph for 100 metres approaching the site and 10mph through the site
40mph for 100 metres approaching the site and 10mph through the site
40mya am 100 metr wrth agosau at y safle a 10mya drwy'r safle.
40mya am 100 metr wrth agosau at y safle a 10mya drwy'r safle.
40mph for 100 metres approaching the site and 10mph through the site
Parhau ar hyd Ffordd Hen Felin at y gyffordd a Ffordd Ffrith a throi i'r chwith i barhau at ddiwedd y gwyriad wrth nesau at gyffordd Rhiw Dafnau Isaf. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd mynediad yn cael ei gynnal ar y rhannau heb eu heffeithio o
a
Rhiw Dafnau Isaf._
Parhau ar hyd yr A470 at y gyffordd a Ffordd Bodnant a throi i'r chwith i barhau at y gyffordd a Ffordd Bodnant Uchaf a throi i'r chwith i barhau at ddiwedd y gwyriad wrth nesau at y gyffordd a Ffordd Prenol. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd mynediad yn cael ei gynnal ar y rhannau heb eu heffeithio o Ffordd Prenol.
Continue along Ffordd Hen Felin to its junction with Ffordd Ffrith then turn left to proceed to the diversions end approaching the junction of Rhiw Dafnau Isaf. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Access only will be maintained on unaffected sections of
Rhiw Dafnau Isaf._
Continue along the A470 to its junction with Bodnant Road and then turn left to continue to the junction with Bodnant Road Uchaf then turn left to proceed to the diversions end approaching the junction with Ffordd Prenol. Vice Versa for vehicles travelling in the opposite direction. Access only will be maintained on unaffected sections of Ffordd Prenol
Ffordd Prenol, Glan Conwy, yr A470 at Ffordd Bodnant Uchaf
Ffordd Prenol, Glan Conwy, A470 to Bodnant Uchaf Road
Dyddiedig 2 Gorffennaf 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Dated 2 July 2020 Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SKSEJEiSSSSSt Cyf/Ref: CCBC-036996/HL

Attachments

WAR1762776.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices