Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Jubilee Street Llandudno) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1762691

Notice effective from
2nd July 2020 to 1st August 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdaistraf Sirol Conwv (Jubilee Street Llandudno) fGwaharddiad Proa Pro ar Draffig Prwodd) 2020
RHOPDIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi I unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darn hwnnw o Jubilee Street Llandudno o'i chyffordd ag Albion Street at y gyffordd a Jubilee Passage. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran Wales & West Utilities. Bydd y llwybr amgen yn parhau ar hyd Trinity Avenue at ei chyffordd a Thorp Street ac yna troi i'r chwith i barhau at ddiwedd y dargyfeiriad wrth nesau at Jubilee Street. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Caniateir mynediad i gerddwyr ac i achosion brys tra bydd y ffordd ar gau. Daw'r Gorchymyn i rym ar 21 Gorffennaf 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 6 diwrnod ?yddiedig: 2 Gorffennaf 2020 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Jubilee Street Llandudno) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Jubilee Street Llandudno from its junction with Albion Street to its junction with Jubilee Passage. The Order is necessary to facilitate works on behalf of Wales and West Utilities. The alternative route will be continue on Trinity Avenue to its junction with Thorp Street then turn left to proceed to the diversions end approaching Jubilee Street. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Pedestrian and emergency access will be maintained at all times.
The Order comes into effect on 21 July 2020. It
is anticipated that the road will be closed for a
maximum period of 6 days.
Dated: 2 July 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
|H Bodlondeb

Bodlondeb
^¦^^ Conwy, LL32 8DU

Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
SSSBSSSSSSa Cyf/Ref: CCBC-037224/HL

Cyf/Ref: CCBC-037224/HL

Attachments

WAR1762691.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices