Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Dolwen Road Old Colwvn (Temporary Prohibition of Through Traffic Order 2020

Notice ID: WAR1774571

Notice effective from
9th July 2020 to 8th August 2020

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
(Dolwen Road Hen Golwvn) (Gwahardd TraHia Pros Drol 2020
RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 01 dyddiad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o Dolwen Road Hen Golwyn o Bryn Rodyn hyd at Bro Elian
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran Dwr Cymru. Y llwybr teithio arall fydd parhau ar Ffordd Abergele (A547) hyd at ei chyffordd & Grosvenor Road ac yna throi i'r chwith a pharhau hyd at y gyffordd gyda Ffordd Lansdowne ac yna throi i'r dde i barhau ar hyd y B5113, troi i'r dde a dilyn y B5381 a pharhau hyd at ddiwedd y gwyriad wrth fynd at gyffordd Dolwen Road. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall, a bydd arwyddion wedi eu gosod yn briodol.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Gorffennaf 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 3 wythnos.
Dyddiedig: 9 Gorffennaf 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Dolwen Road Old Colwvn (Temporary Prohibition of Through Traffic Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person to proceed in that length of Dolwen Road Old Colwyn from Bryn Rodyn to Bro Elian.
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. The alternative route will be continue along Abergele Road (A547) to its junction with Grosvenor Road then turn left and continue to the junction with Lansdowne Road then turn right to proceed on the B5113, turn right to follow the B5381 and continue to the diversions end approaching the junction of Dolwen Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 27 July 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 3 weeks.
Dated: 9 July 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-036612


Attachments

WAR1774571.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices