Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council fPenrhvn Beach Penrhvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1773622

Notice effective from
9th July 2020 to 8th August 2020

DEDDF HHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14(1) Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Traeth Panrhvn Bae Panrhvn> Gorchvmvn (Gwahardd Traffia Trwodd Pros Pro! 2020
RHOPPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Draeth Penrhyn, Bae Penrhyn, o'i chyffordd gyda Ffordd Glan y Mor at gyffordd gyda Penrhyn Beach East.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith nwy. Bydd y llwybr amgen yn parhau ar hyd Penrhyn Beach East at ei chyffordd gyda Beach Drive ac yna troi i'r dde gan barhau at y gyffordd gyda Ffordd Glan y Mor a throi i'r dde eto a pharfiau at ddiwedd y gwyriad sydd yn agosau at Draeth Penrhyn.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Gorffennaf 2020. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 9 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei gyflawni wedi ei gwblhau.
Dyddiad: 9 Gorffennaf 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council fPenrhvn Beach Penrhvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Penrhyn Beach, Penrhyn Bay, from the junction with Glan Y Mor Road to the junction of Penrhyn Beach East.
The Order is necessary to facilitate gas work. The alternative route will be to continue along Penrhyn Beach East to its junction with Beach Drive then turn right and continue to the junction with Glan Y Mor Road and again turn right and proceed to the diversion end approaching Penrhyn Beach.
The Order comes into effect on 27 July 2020. It is anticipated that the road will be closed for a period of 9 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.
Dated: 9 July 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-035679/HBAttachments

WAR1773622.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices