Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwy (Station Road Deganwy (Temporary 10mph Speed Limit Order 2020

Notice ID: WAR1842283

Notice effective from
17th September 2020 to 17th October 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14 (11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Station Road Deganwvl Gorchvmvn (Terfvn Cvflvmdsr 10mva Pros Dro> 2020
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn i roi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar Station Road Deganwy ar y groesfan wastad er mwyn galluogi gweithio mewn confoi i gwblhau gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros nos am gyfnod o bythefnos a bydd arwyddion ar y safle 7 niwrnod cyn i'r gwaith ddechrau. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 21 Medi 2020 am uchafswm o 18 mis a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle'n unig. Dyddiedig 17 Medi 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION
ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwy (Station Road Deganwy (Temporary 10mph Speed Limit Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order to place a temporary 10mph speed limit on Station Road Deganwy at the level crossing to enable convoy working to facilitate carriageway resurfacing works. The works will be carried out overnight for a period of 2 weeks and signs will be placed on site 7 days in advance of the works commencing. The Order comes into effect on 21 September 2020 for a maximum period of 18 months and will be in force only when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site Dated 17 September 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-037617/HL

Attachments

WAR1842283.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices