Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv Chanel Street Abergele) Gorchvmvn (Gwahardd Pros Pro a Traffio Prwodd) 2020

Notice ID: WAR1850761

Notice effective from
23rd September 2020 to 23rd October 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv Chanel Street Abergele) Gorchvmvn (Gwahardd Pros Pro a Traffio Prwodd) 2020

RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Chapel Street Abergele o'i chyffordd a Market Street at gyffordd Compton Way.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith o roi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y llwybr arall i draffig lleol yn mynd ar hyd Market Street (A547), Ffordd Tan y Gopa, Ffordd Tan'r Allt, Lon Dirion, Ffordd Llanfair (A548), a'r darn o Chapel Street sydd heb ei effeithio. Bydd y llwybr hwn yn weithredol i'r gwrthwyneb. Y llwybr arall ar gyfer cerbydau nwyddau trwm mwy fydd ar hyd Bridge Street (A547), Ffordd Rhuddlan (A547), yr A55 (Cyff. 24 - Cyff. 25), trosffordd yr A55, Engine Hill (Bodelwyddan), y Ffordd Rufeinig (B5381), Croesffordd Penrefail, yr A548, Ffordd Llanfair a'r darn o Chapel Street sydd heb ei effeithio. Bydd y llwybr hwn yn weithredol i'r gwrthwyneb a bydd arwyddion priodol arno.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 29 Medi 2020. Bydd y cyfyngiadau mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.

Dyddiedig 23 Medi 2020 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Chanel Street Abergele) (Temporary Prohibition of Through Traffic Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Chapel Street Abergele from junction of Market Street to junction of Compton Way

The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works. The alternative route for local traffic will be via Market Street (A547), Tan y Gopa Road, Ffordd Tan'r Allt, Lon Dirion, Llanfair Road A548, and the unaffected length of Chapel Street. This route will operate in the reverse. The alternative route for larger HGV's will be via Bridge Street (A547), Rhuddlan Road (A547), A55 (Jet 24 - Jet 25), A55 Flyover, Engine Hill (Bodelwyddan), Roman Road (B5381), Penrefail Cross Roads, A548, Llanfair Road and the unaffected length of Chapel Street. This route will operate in the reverse and will be signed accordingly.

The Order comes into effect on 29 September 2020 and will only be in force when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site in advance of works commencing

Dated 23 September 2020 Delyth E Jones

Head of Law and Governance

Bodlondeb

Attachments

WAR1850761.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices