Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 ) The County Borough of Conwy (Abergele Road Colwyn Bay) (Temporary 10mph Speed Limitl Order 2020

Notice ID: WAR1874692

Notice effective from
15th October 2020 to 14th November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)
Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwy
(Ffordd Abergele Bae Colwyn)
Gorchvmvn (Terfvn Cvflvmder 10mva Pros Pro) 2020

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i roi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar yr rhan honno o Ffordd Abergele, Bae Colwyn o'i chyffordd a Greenfield Road i'w chyffordd a Nant y Glyn Road er mwyn galluogi confoi tra bod gweithwyr yn rhoi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros gyfnod o 3 wythnos a bydd arwyddion ar y safle 7 niwrnod cyn i'r gwaith ddechrau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 15 Hydref 2020 a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle'n unig.
Dyddiedig 15 Hydref 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 )
The County Borough of Conwy
(Abergele Road Colwvn Bay) (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order to place a temporary 10mph speed limit on that length of Abergele Road Colwyn Bay from its junction with Greenfield Road to junction with Nant y Glyn Road to enable convoy working to facilitate carriageway resurfacing works. The works will be carried out over a period of 3 weeks and signs will be placed on site 7 days in advance of the works commencing.
The Order comes into effect on 15 October 2020 and will be in force only when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on site
Dated 15 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

WAR1874692.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices