Search for more Public Notices in your area
Traffic

SECTION 14(1 ) The County Borough of Conwy (Llanelian Road and Dolwen Road Old Colwyn) (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2020

Notice ID: WAR1874702

Notice effective from
15th October 2020 to 14th November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwy (Llanelian Road a Dolwen Road Hen Golwyn) Gorchvmvn
(Terfvn Cyflymder 10mva Pros Drol 2020

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn I rol terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar Llanelian Road a Dolwen Road, Hen Golwyn y tu allan I Glwb PSI-droed Bae Colwyn ar Llanelian Road, a'r gyffordd a Brooklands hyd at eiddo rhif 24 ar Dolwen Road er mwyn galluogi gweithio mewn confoi i gwblhau gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros gyfnod o bythefnos a bydd arwyddion ar y safle 7 niwrnod cyn i'r gwaith ddechrau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 19 Hydref 2020 a bydd mewn grym unwaith y bydd arwyddion traffig priodol wedi eu gosod ar y safle.
Dyddiedig 15 Hydref 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a

Llywodraet.hu


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION 14(1 ) The County Borough of Conwy (Llanelian Road and Dolwen Road Old Colwyn)
(Temporary 10mph Speed Limit) Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order to place a temporary 10mph speed limit on Llanelian Road and Dolwen Road, Old Colwyn outside Colwyn Bay Football Club on Llanelian Road and junction with Brooklands to property no 24 on Dolwen Road to enable convoy working to facilitate carriageway resurfacing works. The works will be carried out over a period of 2 weeks and signs will be placed on site 7 days in advance of the works commencing.
The Order comes into effect on 19 October 2020 and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site
Dated 15 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

WAR1874702.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices