Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: WAR1912597

Notice effective from
19th November 2020 to 19th December 2020

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
- ADRAN 14 m Gorchvmvn Cvnaor Bwrdalstref Slrol Conwv (Cilffordd 34 Ealwvsbach) (Gwahardd Cerddwvr a Cherbvdau Pros Pro) 2020
RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr neu gerbyd (ac eithrio mynediad) i fynd ar hyd Cilffordd 34 yng nghymuned Eglwysbach, yn dechrau o Ffordd Plas ?rain yng nghyfeirnod grid SH 8119 6667 drwy'r fynedfa hyd at ochr ddwyreiniol Pennant Lodge, ac yna'n parhau tua'r gogledd-ddwyrain gan baslo I ochr orllewlnol Drovers Cottage a Pennant Hill Cottage lie mae'r gilffordd yn diweddu yn ei chyffordd gyda Lon Pennant yng nghyfeirnod grid SH 8152 6752.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd.
Daw y Gorchymyn i rym ar 20 Tachwedd 2020. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir eu cynnal wedi cael eu cwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
Dyddiad: 19 Tachwedd 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION 14M1 Conwv County Borough Council (Bvwav 34 Ealwvsbach) (Temporary Prohibition of Pedestrians and Vehicles) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian or vehicle (except for access) to proceed in the full length of Byway 34 in the community of Eglwysbach commencing from Ffordd Plas Drain at grid reference SH 8119 6667 proceeding through the gateway and passing to the eastern side of Pennant Lodge then continuing in a north easterly direction passing to the west side of Drovers Cottage and Pennant Hall Cottage the byway ends at its junction with Lon Pennant at grid reference SH 8152 6752.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
The Order comes into effect on 20 November 2020. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 19 November 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
CONWY (01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC - 029410/HL

Attachments

WAR1912597.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices