Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH ORDER The County Borough of Conwv (Public Footpath No 13 Betws vn Rhosl Public Path Diversion Order 2020

Notice ID: WAR1913368

Notice effective from
19th November 2020 to 19th December 2020

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Cvhoeddus Rhif 13 Betws vn Rhosl Gwvro Llwvbr Cvhoeddus 2020
Ar 27 Hydref 2020 cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y Gorchymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.
Effaith y Gorchymyn fel y caiff ei gadarnhau yw gwyro'r darn hwnnw o Iwybr troed rhif 13 Betws yn Rhos o'r B5383 (Dolwen Road) i'r gogledd orllewin o Dolgau gan redeg ochr yn ochr & Ffin Cyngor Tref Bae Colwyn ac i'r dde o Ffordd Las am oddeutu 160 metr cyn troi tua'r de orllewin tuag at Ffin Cyngor Tref Bae Colwyn a'r gyffordd a Llwybr Troed 43, Bae Colwyn .
Bydd y rhan newydd o'r llwybr yn dechrau oddeutu 25m i'r gogledd ddwyrain o'r llwybr troed presennol o'r B5383 (Dolwen Road) mae'r llwybr yn mynd ymlaen i'r un cyfeiriad ar hyd perimedr y datblygiad tai ar y llwybrau troed wedi'u hwynebu ac yn gadael ffin y safle datblygu gan ailymuno ar gyfeirnod grid SH 87116 76765. Hyd y gwyriad i'r llwybr troed yw oddeutu 330m ac mae'n ddau fetr o led.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun ar wefan y Cyngor. Gallwch wneud cais am ddogfennau papur trwyffonio 01492 575499.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 19 Tachwedd 2020 ond petai unigolyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau Deddf Priffyrdd 1980 diwygiedig, neu ar sail nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu os oes unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn na gydymffurfiwyd ag o, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Adran 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5 Atodlen 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.
Dyddiedig: 19 Tachwedd 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH ORDER The County Borough of Conwv (Public Footpath No 13 Betws vn Rhosl Public Path Diversion Order 2020
On 27 October 2020 the Conwy County Borough Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980.
The effect of the Order as confirmed is to divert that section of footpath No 13 Betws yn Rhos commencing from the B5383 (Dolwen Road) to the north west of Dolgau running parallel with the Colwyn Bay Town Council Boundary and to the south of Ffordd Las for approximately 160 metres before turning south west to the Colwyn Bay Town Council Boundary and its junction with Footpath 43, Colwyn Bay.
The new section of the path will commence approximately 25m to the north west of the existing footpath from the B5383 (Dolwen Road) the path proceeds in the same direction along the perimeter of the housing development on the surfaced footways and leaves the development site boundary to re­join itself at grid reference SH 87116 76765. The length of the diverted section of the public footpath is approximately 330m and width is 2m
A copy of the Order can be viewed on the Council's website. Requests for paper copy documents can be made by contacting 01492 575499.
The Order comes into force on the 19 November 2020, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provisions contained in it, on the grounds that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or that any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from the date of this Notice make an application to the High Court.
Dated: 19 November 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-035515

Attachments

WAR1913368.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices