Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Notice ID: WAR1909529

Notice effective from
19th November 2020 to 19th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
(Ffordd Penrhvd Tal v Cafn) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2020 RHOPDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Ffordd Penrhyd Tal y Cafn o'i chyffordd gyda Ffordd Llanrwst i'r gyffordd gyda Ffordd Ty Gwyn. Byddwn yn gwneud y gwaith mewn dau gam -Cam 1: o gyffordd Ffordd Llyn Syberi i gyffordd Ty Gwyn
Cam 2: o gyffordd Ffordd Llyn Syberi i gyffordd
Ffordd Llanrwst Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan BT. Y llwybrau eraill fydd Cam 1: o'r gwyriad dilyn y ffordd yn 01 i Ffordd Llanrwst a throi i'r chwith a chymryd y cyntaf ar y chwith i Ffordd Ty Gwyn. Cam 2: Ffordd Llanrwst cyntaf ar y chwith i Ffordd Ty Gwyn dilyn i fyny a throi i'r dde i Ffordd Penrhyd a bydd arwyddion priodol. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 23 Tachwedd 2020. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau mewn grym am gyfnod o 3 wythnos ar y mwyaf. Dyddiedig: 19 Tachwedd 2020 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
The County Borough of Conwv (Ffordd Penrhvd Tal v Cafnl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length Ffordd Penrhyd Tal y Cafn from its junction with Llanrwst Road to its junction with Ffordd Ty Gwyn. The works will be carried out in two phases -Phase 1: from junction Ffordd Llyn Syberi to
junction Ffordd Ty Gwyn Phase 2: from junction Ffordd Llyn Syberi to
junction Llanrwst Road The Order is necessary to facilitate works by BT. The alternative routes will be Phase 1: from diversion follow road back to Llanrwst Road and turn left and take first left onto Ffordd Ty Gwyn. Phase 2: Llanrwst Road first left onto Ffordd Ty Gwyn follow up and turn right onto Ffordd Penrhyd and will be signed accordingly. The Order comes into effect on 23 November 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 3 weeks. Dated: 19 November 2020
Delyth E Jones Head of Law and Governance

Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
CONWY (01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-038188/HL

Attachments

WAR1909529.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices