Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14H1 The County Borough of Conwv (Llanrwst Road Upper Colwvn Bavl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1918449

Notice effective from
26th November 2020 to 26th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1 > Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol
Conwv Ffordd Llanrwst Bae Colwvn Uchafl (Gwahardd Traffia Pros Pro! 2020 RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Ffordd Llanrwst Bae Colwyn Uchaf o'i chyffordd gyda Ffordd Nant y Glyn i'r gyffordd gyda. Ffordd St Andrews.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan BT. Fe fydd y llwybr teithio arall o'r pen sydd wedi cau i fyny Ffordd Llanrwst (Bryn y Maen) gan droi i'r dde ar Sarn y Mynach i Glasfryn, troi i'r dde i Ffordd Conwy (Mochdre), yn y gylchfan dylid cymryd yr 2il allanfa ar Ffordd Conwy (Bae Colwyn) i'r dde ar King's Road yna i'r dde ar King's Drive gan ddilyn y ffordd i ben y bryn a dilyn o amgylch i Pen y Bryn Road, gan droi i'r chwith ar Ffordd Llanrwst-ac i'r gwrthwyneb. Bydd y llwybr teithio hwn wedi'i arwyddo fel sy'n briodol. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 30 Tachwedd 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod na fydd yn fwy na 7 diwrnod. Dyddiedig: 26 Tachwedd 2020 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14H1 The County Borough of Conwv (Llanrwst Road Upper Colwvn Bavl (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Llanrwst Road Upper Colwyn Bay from junction with Nant y Glyn Road to junction with St Andrews Road.
The Order is necessary to facilitate works by BT. The alternative route will be from the closure head up Llanrwst Road (Bryn Y Maen) turn right onto Sarn Y Mynach to Glasfryn turn right onto Conway Road (Mochdre) at the roundabout take the 2nd exit onto Conway Road (Colwyn Bay) right onto King's Road then right onto King's Drive follow up to the top of the hill and follow round onto Pen Y Bryn Road, turn left onto Llanrwst Road and vice versa and will be signed accordingly. The Order comes into effect on 30 November 2020. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days. Dated: 26 November 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
CONWY (01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-038055/HL

Attachments

WAR1918449.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices