Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Penaraia Road Betws v Coed) (Temporary Prohibition of ThrouohTratficl Order 2020

Notice ID: WAR1926689

Notice effective from
3rd December 2020 to 2nd January 2021

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Pencraia Betws v Coed! (Gwaharddiad Traffia Drwodd Pros Pro) 2020

RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar ol dyddiad y rhybudd hwn, yn gwahardd unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Pencraig, Betws y Coed, o gyffordd Forest Road i gyffordd Ffordd Pencraig

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith torri a chasglu coed. Bydd y llwybr amgen ar hyd Pont y Pair i'r A5 i T Hyll i Nant Bwch ac i Ffordd Pencraig a bydd arwyddion priodol yn eu lie. Caniateir mynediad o hyd i'r gwasanaethau brys.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 4 lonawr 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy nag 12 wythnos.

Dyddiedig: 3 Rhagfyr 2020 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Penaraia Road Betws v Coed) (Temporary Prohibition of ThrouohTratficl Order 2020

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Pencraig Road Betws y Coed from junction of Forest Road to junction of Ffordd Pengraig

The Order is necessary to facilitate timber harvesting works. The alternative route will be via Pont Pair onto the A5 to Ty Hyll to Nant Bwlch and onto Ffordd Pencraig and will be signed accordingly. Emergency services access will be maintained.

The Order comes into effect on 4 January 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 12 weeks

Dated: 3 December 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

B ■ BodlondebBodlondeb

?^^7 Conwy, LL32 8DUConwy, LL32 8DU

V-ONWY (01492) 574000(01492) 574000

OfNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Cyf/Ref: CCBC-038352/HL

Attachments

WAR1926689.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices