Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHEOLIADAU ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL (GWAITH GWELLA DRAENIO TIR) (DIWYGIEDIG) 2017

Notice ID: WAR1932462

Notice effective from
10th December 2020 to 9th January 2021

RHEOLIADAU ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL (GWAITH GWELLA DRAENIO TIR) (DIWYGIEDIG) 2017

THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (LAND DRAINAGE IMPROVEMENT WORKS) (AMENDMENT) REGULATIONS 2017

HYSBYSIADAU AR GYFER GWAITH LLINIARU LLIFOGYDD YNG NGHYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud gwaith lliniaru llifogydd yn y lleoliadau a nodir yn yr atodlen isod, dan Reoliad 5(1) y rheoliadau uchod, ac nid yw'n bwriadu paratoi Datganiad Amgylcheddol gan mai gwaith i adnewyddu adeileddau sy'n bod eisoes yw hwn.

Cyfeirnod Prosiect: EP1401A

Lleoliad/Cyfeiriad: Gwaith Lliniaru Llifogydd - Maes Hyfryd a Bodlondeb, Glan Conwy.

Crynodeb Byr o'r Gwaith: Mae'r gwaith yn cynnwys ailadeiladu'r sgrin brigau gwreiddiol a strwythur cilfach yng nghyffordd Maes Hyfryd a Ffordd Top Llan ar y cwrs dwr na enwyd ger Maes Hyfryd.

Bydd gwaith hefyd yn cynnwys newid ac ehangu rhan o'r cwlfert sy'n cludo'r cwrs dwr na enwyd i gefn eiddo a elwir yn Bodlondeb ar yrA470.

Gellir archwilio cynlluniau sy'n dangos lleoliad y gwaith ar gais yn Swyddfeydd y Cyngor ym Mochdre.

Dylai sylwadau neu wrthwynebiadau ynghylch y cais gael eu gwneud yn ysgrifenedig, gan roi cyfeiriad i anfon gohebiaeth sy'n gysylltiedig a'r sylwadau neu wrthwynebiad, at Mr Geraint Edwards, Pennaeth Gwasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Ffordd Conwy, Mochdre, Bae Colwyn, LL28 5AB, cyn pen 30 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn gan ddyfynnu cyfeirnod perthnasol y prosiect a nodir uchod.

NOTIFICATIONS FOR FLOOD ALLEVIATION WORKS WITHIN CONWY COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice is hereby given that Conwy County Borough Council intends to undertake flood alleviation works at the locations identified in the below schedule, under Regulation 5(1) of the above regulations, and does not intend to prepare an Environmental Statement as the works are refurbishment of existing structures.

Project Ref: EP1401A

Location/Address: Flood Alleviation Works - Maes Hyfryd and Bodlondeb, Glan Conwy.

Brief Works Summary: The works involve the reconstruction of the original trash screen and inlet structure at the junction of Maes Hyfryd and Top Llan Road on the unnamed watercourse adjacent to Maes Hyfryd.

Works will also involve the replacement and enlargement of a section of culvert conveying the unnamed watercourse to the rear of property known as Bodlondeb located on the A470.

Plans showing the position of the works may be inspected upon request at the Mochdre Council Offices, Mochdre.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing, giving an address to which correspondence relating to the representation or objection may be sent, to Mr Geraint Edwards, Head of Environment, Roads and Facilities Service, Conway Road, Mochdre, Colwyn Bay, LL28 5AB, within 30 days of the date of this notice quoting the relevant project reference above.

Blwch Post 1 / PO Box 1

Conwy

LL30 9GN

^^^^^^^^^

Conwy

Attachments

WAR1932462.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices