Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Station Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR1951074

Notice effective from
24th December 2020 to 23rd January 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14(1) Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Station Road Llanfairfechan) Gorchvmvn (Gwahardd Traffig Trwodd Pros Pro) 2021 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Station Road, Llanfairfechan, o Ffordd Glanmor i Maes y Glyn. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith pont.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 11 lonawr 2021. Rhagwelir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei gyflawni wedi ei gwblhau a bydd mewn grym rhwng yr oriau o 20:00 a 05:00 yn unig. Dyddiad: 24 Rhagfyr 2020

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Station Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Station Road, Llanfairfechan from Glanmor Road to Maes Y Glyn. The Order is necessary to facilitate bridge work.

The Order comes into effect on 11 January 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed and will be in force only between the hours of 20:00 and 05:00. Dated: 24 December 2020

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

B ■ BodlondebBodlondeb

?^^7 Conwy, LL32 8DUConwy, LL32 8DU

V-ONWY (01492) 574000(01492) 574000

OfNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Cyf/Ref: CCBC-038187

Attachments

WAR1951074.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices