Search for more Public Notices in your area
Conwy County Borough Council
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Rhvd Y Foel Road Rhvd v Foeh (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020

Notice ID: WAR1963105

Notice effective from
6th January 2021 to 5th February 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Rhvd v Foal. Rhvd v Foell (Gwahardd Traffja Pros Dro) 2020
RHODDIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno Ffordd Rhyd y Foel, Rhyd y Foel o'r gyffordd a Ffordd Newydd i'r gyffordd a Ffordd Plas Onn.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso Gwaith Goleuadau Stryd. I ddilyn y llwybr amgen, anelwch i gyfeiriad De a throwch i'r dde i'r ffordd rhwng Dolwen a Gamedd Uchaf, cymerwch y troad nesaf i'r dde i Ffordd Dolwen (Dolwen) sy'n arwain at Ffordd Dolwen [Hen Golwyn) sy'n arwain at Llanelian Road, dilynwch y ffordd nes y byddwch wedi cyrraedd y gylchfan a chymerwch y drydedd allanfa i Ffordd Abergele [Hen Golwyn) a dilynwch y ffordd nes y byddwch wedi cyrraedd Ffordd Abergele (Llanddulas), trowch i'r dde ar y slipffordd gan aros ar Ffordd Abergele [Llanddulas) a chymerwch yr 2il allanfa i Landdulas a throi i'r dde i Ffordd Rhyd y Foel, bydd arwyddion priodol ar hyd y ffordd. Caniateir mynediad i gerddwyr ac i achosion brys tra bydd y ffordd ar gau.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 11 lonawr 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy nag 3 wythnos.
?yddiedig: 6 lonawr 2021 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Rhvd Y Foel Road Rhvd v Foeh (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Rhyd Y Foel Road Rhyd y Foel from junction with New Road to junction with Plas Onn Road
The Order is necessary to facilitate Street Lighting Work. The alternative route will be from the closure head South and turn right onto Dolwen to Garnedd Uchaf, take the next right onto Dolwen Road (Dolwen) which follows onto Dolwen Road (Old Colwyn) which follows onto Llanelian Road, follow up to the roundabout and take the 3rd exit onto Abergele Road (Old Colwyn) follow it onto Abergele Road (Llanddulas) turn right at the slip road staying on Abergele Road (Llanddulas) at the roundabout take the 2nd exit into Llanddulas follow up to right at Rhyd Y Foel Road and will be signed accordingly. Pedestrian and emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 11 January 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 3 weeks.
Dated: 6 January 2021
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
V^ONWY (01492) 574000

(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: 038692/HL

Attachments

WAR1963105.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices