Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwy (Gors Road Towvn 40mph Speed Limit! Order 2021

Notice ID: WAR2000965

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Gors Road Towvn - Terfvn Cvflvmder 40mvai 2021
Ar 10 Chwefror 2021 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'r Gorchymyn a enwir uchod dan Adran 84(1) a (2) Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 i wahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros 40 milltir yr awr ar hyd y darn hwnnw o ffordd a nodwyd yn yr Atodlen isod.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 22 Chwefror 2021 ynghyd a chopi o tap sy'n dangos y darn o ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, ar wefan y Cyngor.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw'n dod o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd, mewn perthynas a'r Gorchymyn, ag rhyw amod o'r Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos i ddyddiad y Rhybudd hwn.
Atodlen
Gors Road O bwynt 230 metr i'r de o'i Towyn chyffordd a Brook Avenue i bwynt 15 metr i'r Gogledd o'i chyffordd a _I Ffordd Rhuddlan._

Dyddiedig: 17 Chwefror 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
The County Borough of Conwy (Gors Road Towvn 40mph Speed Limit! Order 2021
On 10 February 2021 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Section 84(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which will prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding 40 miles per hour in the length of road specified in the Schedule below.
A copy of the Order, which will come into operation on 22 February 2021 and a map showing the length of road to which the Order relates may be examined on the Council's website.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date of this Notice apply to the High Court for this purpose.
Schedule
Gors Road From a point 230 metres south Towyn of its junction with Brook Avenue to a point 15 metres north of its junction with Rhuddlan Road

Dated: 17 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-037223/HL

Attachments

WAR2000965.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices