Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath 13 Betws vn Rhos) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021

Notice ID: WAR2008820

Notice effective from
24th February 2021 to 26th March 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv
(Llwvbr Troed 13 Betws vn Rhos) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2021
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 13 yng nghymuned Betws yn Rhos sy'n dechrau o Ffordd Dolwen i gyfeiriad y gogledd-orllewin o Dolgau, ac yn mynd am gyfeiriad y gogledd-orllewin tua de Bro Elian.
Mae'r llwybr amgen yn dechrau o Ffordd Dolwen drwy Bro Elian ac yn parhau i gyfeiriad y de-orllewin ar hyd y llwybr presennol.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 28 Chwefror 2021. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir eu cynnal wedi cael eu cwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
Dyddiedig: 24 Chwefror 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath 13 Betws vn Rhos) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that length of public footpath No 13 in the community of Betws yn Rhos commencing from Dolwen Road to the north west of Dolgau and proceeding in a north westerly direction to the south of Bro Elian.
The alternative route starts from Dolwen Road through Bro Elian and continues south south westerly along the existing route.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
The Order will come into effect on 28 February 2021. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 24 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-035793

Attachments

WAR2008820.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices