Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Castle Street Conwv) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2006644

Notice effective from
25th February 2021 to 27th March 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Castle Street Conwv) (Gwahardd Traffic Pros Pro) 2021
RHOPDIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag mynd ar hyd y rhan honno o Castle Street, Conwy o'r gyffordd ym mhen isaf yr High Street i'r gyffordd a Castle Square. Bydd y gwaith yn cael ei gyflawni dros gyfnod o bythefnos, fel a ganlyn:
Wythnos 1, rhwng 1 Mawrth a 5 Mawrth, o 09:00 tan 16:30 ac ar agor gyda'r nosau, ac eithrio ar 4 Mawrth 2021, pan fydd y ffordd ar gau dros nos o 19:00 tan 06:00. Wythnos 2, rhwng 8 Mawrth a 12 Mawrth, o 09:00 tan 16:30.
Mae angen gwneud y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y goleuadau stryd. Mae'r ffordd amgen yn mynd a chi ar hyd yr High Street ac i'r dde ar Bangor Road; dilynwch y ffordd honno a throwch i'r dde ar Morfa Drive, dilyn y ffordd honno i'r pen gan gadw i'r chwith i fynd ar Ellis Way. Yna trowch i'r chwith ar Meirion Drive ac i'r chwith eto ar yr A55. Gadewch yr A55 yng nghyffordd 18 am Gyffordd Llandudno a chymryd y troad cyntaf i'r chwith ar Ffordd 6G, yna cymrwch yr ail droad am ymlaen yn y gylchfan gan barhau ar hyd Ffordd 6G. Yn y gylchfan nesaf, cymrwch y troad cyntaf am Ffordd Conwy ac yna'r ail droad i mewn i Gonwy yn y gylchfan nesaf. Caniateir mynediad i gerddwyr ac i gerbydau brys drwy gydol y cyfnod hwn.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Mawrth 2021. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau mewn grym am bythefnos ar y mwyaf. Dyddiedig: 25 Chwefror 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Castle Street Conwv) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Castle Street Conwy from junction of Lower High Street to junction with Castle Square. The works will be carried out over a period of two weeks as follows -
Week 1 from 1 March - 5 March -09:00- 16:30 and open during the evenings except on 4 March 2021 when an overnight closure will be in place from 19:00 - 06:00. Week 2 from 8 March - 12 March - 09:00- 16:30
The Order is necessary to facilitate street lighting works. The alternative route is via High Street, turn right onto Bangor Road, follow it up and turn right at Morfa Drive follow to the end and stay left onto Ellis Way, turn left onto Meirion Drive and left onto A55 take the turning E-B J18 Llandudno Junction take the 1st left onto Ffordd 6G take the 2nd exit ahead at the roundabout and continue on Ffordd 6G at the next roundabout take the 1st exit onto Conway Road, follow to roundabout take the 2nd exit into Conwy. Pedestrian and emergency access will be maintained The Order comes into effect on 1 March 2021 and it is anticipated that the restrictions will be in place for a maximum period of 2 weeks.
Dated: 25 February 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-038766/HL
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2006644.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices