Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpaths 51 and 52 Trefriwl (Temporary Prohibition of Pedestrians! Order 2021

Notice ID: WAR2018851

Notice effective from
4th March 2021 to 3rd April 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14111 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv
(Llwvbr Troed 51 a 52 Trefriwl (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvrl 2021
RHODDIR RHYBUPP fed Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darnau isod o Iwybrau troed yn Nhrefriw.
Llwybr troed 51
(rhan ohono) Rhan o Iwybr troed 51 o Ffordd Nant Bwlch-yr-Haearn yng nghyfeirnod grid SH: 7894 6092 ar hyd trac coedwig tua'r dwyrain hyd at gyfeirnod grid SH: 7949 6084 i'r de o Gapel Gwydir Uchaf.
Llwybr Troed 52
0 Iwybr troed 51 yng nghyfeirnod grid SH: 7907 6094 i'r de ddwyrain hyd at drac coedwig yng nghyfeirnod grid SH: 7927 6074.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd yn ystod gwaith cynaeafu.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 11 Mawrth 2021. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
Dyddiedig: 4 Mawrth 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpaths 51 and 52 Trefriwl (Temporary Prohibition of Pedestrians! Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in the following sections of footpath in Trefriw as specified below.
Footpath 51 (part)
A section of FP 51 from Nant Bwlcrryr-Haearn Road at grid reference SH: 7894 6092, proceeding along a forest track in an easterly direction to grid reference SH: 7949 6084 south of Capel Gwydyr Uchaf.
Footpath 52
From FP 51 at grid reference SH: 7907 6094, proceeding in a south easterly direction to a forest track at grid reference SH: 7927 6074.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public during harvesting works.
The Order will come into effect on 11 March 2021. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 4 March 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
CONWY (01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-039095

Attachments

WAR2018851.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices