Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 1411) Conwv County Borough Council (Footpaths 75.76 and 77 (part) Penmachno) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2020

Notice ID: WAR2016937

Notice effective from
4th March 2021 to 3rd April 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 75. 76 a 77 (rhan) Penmachno) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2020
RHOPPIR RHYBUPP y bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 1 Medi 2020 a oedd I ddod I ben ar 7 Mawrth 2021 yn parhau I fod yn welthredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 6 Medi 2021.
Effaith y Gorchymyn yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darnau canlynol o Iwybrau troed ym Mhenmachno.
Ar hyd llwybr troed 75 o Iwybr troed 55 yng nghyfeirnod grid SH 7655 7934 yn parhau tuag at gyfeiriad de ddwyrain gan droi i'r de orllewin drwy'r goedwig ac yn dod i ben yn Ffordd Cwt Ci yng nghyfeirnod grid SH 7545 4756.
Ar hyd llwybr troed 76 o Iwybr troed 75 yng nghyfeirnod grid SH 7646 4855 yn mynd i gyfeiriad gorllewinol drwy'r goedwig ac yn dod i ben yng nghyfeirnod grid SH 7557 4839 yng Ngheunant Blaen-y-Cwm.
Y rhan hon o Iwybr troed 77 o gyfeirnod grid SH 7655 4829 sydd yn mynd i gyfeiriad gorllewinol i gyfeirnod grid SH 7621 4820.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd.
Dyddiedig: 4 Mawrth 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfralth a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 1411) Conwv County Borough Council (Footpaths 75.76 and 77 (part) Penmachno) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the above named Order made by the Conwy County Borough Council on 1 September 2020 and which was due to expire on 7 March 2021 has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 6 September 2021.
The effect of the Order is to prohibit any pedestrian to proceed in the following sections of footpath in Penmachno.
The full length of footpath 75 from footpath 55 at grid reference SH 7655 7934 proceeding in a south easterly direction turning south westerly through forestry to terminate at Ffordd Cwt Ci at grid reference SH 7545 4756.
The full length of footpath 76 from footpath 75 at grid reference SH 7646 4855 proceeding in a westerly direction through forestry to terminate at grid reference SH 7557 4839 at Ceunant Blaen-y-Cwm.
That section of footpath 77 from grid reference SH 7655 4829 proceeding westerly to grid reference SH 7621 4820.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
Dated: 4 March 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: 036426/HL

Attachments

WAR2016937.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices