Search for more Public Notices in your area
Traffic

(A547 Abergele Road, Old Colwyn – Speed Limit) Order 2021

Notice ID: WAR2189106

Notice effective from
8th September 2021 to 8th October 2021

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy
(A547 Ffordd Abergele, Hen Golwyn-
Terfyn Cyflymder) 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 82(2) 83(2) ac 84 (2) a Rhan IV o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn gwahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur ar gyflymder sydd dros y terfyn cyflymder ar hyd y darn hwnnw o ffordd gyfyngedig a nodir yn yr Atodlen isod.
Mae’r Gorchymyn a wnaed yn flaenorol sef Gorchymyn Cydgyfnerthu Terfyn Cyflymder (A457) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy trwy hyn yn cael ei ddirymu cyhyd a’i fod yn effeithio ar y darn o ffordd a ddisgrifir yn yr Atodlen isod
Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd â mapiau sy’n dangos y darnau ffordd y mae’r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau’r Cyngor dros wneud y Gorchymyn arfaethedig, ar wefan y Cyngor. Gallwch wneud cais am ddogfennau papur trwy ffonio 01492 575337.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i’r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd â’r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu at traffig@conwy.gov.uk erbyn 1 Hydref 2021.
Atodlen
Ffordd Gyfyngedig
Ffordd Abergele, Hen Golwyn
O bwynt 35 metr i’r gogledd ddwyrain o Miners Lane i bwynt 136 metr i’r de ddwyrain o Highlands Road
Dyddiedig: 8 Medi 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


The County Borough of Conwy
(A547 Abergele Road, Old Colwyn – Speed Limit) Order 2021
The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 82(2) 83(2) 84(1) and 84(2) and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will prohibit any person from driving any motor vehicle at a speed exceeding the speed limit on the length of restricted road specified in the Schedule below.
The previously made Order named Conwy County Borough Council (A457) Speed Limit Consolidation Order 2003 will be revoked in so far only as it affects the length of road described in the Schedule below
A copy of the proposed Order together with a
map showing the length of road to which the
Order relates and a statement of the Council’s reasons for proposing to make the Order may be examined on the Council website. Requests for paper copy documents can be made by contacting 01492 575337.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities, PO Box 1 Conwy LL30 9GN or to traffic@conwy.gov.uk by 1 October 2021.
Schedule
Restricted Road
Abergele Road, Old Colwyn
From a point 35 metres north-east of Miners Lane to a point 136 metres south east of
Highlands Road
Dated: 8 September 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance


Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC - 040260/hl


 

Attachments

WAR2189106.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices