Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwy (Various Roads Colwyn Bay/Old Colwyn/Rhos on Sea) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2021 – Part 2

Notice ID: WAR2190165

Notice effective from
8th September 2021 to 8th October 2021

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol Bae Colwyn/Hen Golwyn/Llandrillo yn Rhos) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros) 2021 – Rhan 2


Ar 2 Medi 2021  gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y Gorchymyn a enwir uchod dan Adrannau 1 a 2 Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, ac effaith hynny yw cyflwyno cyfyngiadau ar y darnau o ffordd fel y nodir yn yr Atodlen isod.


Mae’r cynigion yn y Gorchymyn uchod mewn perthynas â Bodelwyddan Avenue, Hen Golwyn,  Promenad Rhos Llandrillo yn Rhos (i’r dde o Rhos Road)  wedi cael eu gohirio.


Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a mapiau a ddaw i rym ar 15 Medi 2021 ar wefan y Cyngor. Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw'n dod o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, neu oherwydd na chydymffurfiwyd, mewn perthynas â'r Gorchymyn, ag unrhyw amod o'r Ddeddf neu o unrhyw offeryn a wnaed dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos o ddyddiad y rhybudd hwn.


Atodlen 1 - Dim aros ar unrhyw adeg
Holyrood Avenue Bae Colwyn 
Yr ochr ddwyreiniol; o bwynt 15 metr i’r de-orllewin o Smith Avenue am bellter o 30 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain
Ochr y de-ddwyrain; o bwynt 15 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd â Windsor Drive am bellter o 30 metr tua’r de-orllewin. 
Smith Drive Bae Colwyn 
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Holyrood Avenue am bellter o 5 metr tua’r de ddwyrain.
Windsor Drive Bae Colwyn 
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Holyrood Avenue am bellter o 6 metr tua’r de ddwyrain.
Nant-y-Glyn Road Bae Colwyn 
Ochr y gogledd; o’i chyffordd â Ffordd Abergele am bellter o 4 metr i gyfeiriad y de-orllewin.
Ffordd yr Orsaf Hen Golwyn 
Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 7 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd â St John’s Crescent am bellter o 14 metr i gyfeiriad y de-orllewin.
St. John’s Crescent Hen Golwyn 
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Ffordd yr Orsaf am bellter o 1 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.


Dyddiedig: 8 Medi 2021


Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


The County Borough of Conwy (Various Roads Colwyn Bay/Old Colwyn/Rhos on Sea) (Prohibition and Restriction of Waiting) Order 2021 – Part 2


On 2 September 2021 the Conwy County Borough Council made the above-named Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to introduce the restrictions  on the lengths of road set out in the Schedule below.


The proposals in the above Order relating to Bodelwyddan Avenue, Old Colwyn, Rhos Promenade, Rhos on Sea (South of Rhos Road)   have been deferred.


A copy of the Order and plans, which will come into operation on 15 September 2021 may be examined on the Council website.  If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date hereof apply to the High Court for this purpose. 


Schedule 1 – No waiting at any time
Holyrood Avenue Colwyn Bay 
Eastern side; from a point 15 metres south west of Smith Avenue for a distance of 30 metres in a north easterly direction
South-eastern side; from a point 15 metres northeast of its junction with Windsor Drive for a distance of 30 metres in a south-westerly direction.
Smith Drive Colwyn Bay 
Both sides; from its junction with Holyrood Avenue for a distance 5 metres in a south-easterly direction.
Windsor Drive Colwyn Bay
Both sides; from its junction with Holyrood Avenue for a distance 6 metres in a south-easterly direction.
Nant-y-Glyn Road Colwyn Bay 
Northern side; from its junction with Abergele Road for a distance of 4 metres in a south-westerly direction.
Station Road Old Colwyn 
North-western side; from a point 7 metres north-east of its junction with St John’s Crescent for a distance of 14 metres in a south-westerly direction.
St. John’s Crescent Old Colwyn 
Both sides; from its junction with Station Road for a distance of 1 metre in a north-westerly direction.


Dated: 8 September 2021 


Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
 


 

Attachments

WAR2190165.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices